Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Oud papier   17-07-2017

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Programma Laatste schooldag    09-07-2017

Vrijdag 21 juli is het alweer de laatste schooldag van dit schooljaar. Alle kinderen starten de dag in de eigen klas.

De groepen 1, 2 en 3 gaan daarna naar buiten en mogen gebruik maken van een klauterbaan die op het grote plein staat. De groepen 4 t/m 8 spelen het gekleurde sokkenspel rondom de school, waarbij de kinderen van groep 8 een belangrijke rol hebben.

Na ong. 10:00 uur gaan de groepen 4 t/m 8 om de beurt naar buiten waarbij ze op de klauterbaan mogen en zal er een dj op het schoolplein staan die voor de muziek zorgt. De kleuters en groep 3 genieten dan van een poppenkastspel in school.

Het is wel de bedoeling dat de kinderen hun eigen drinken en fruit voor die dag meenemen.

Aan het eind van de dag is er een estafette tussen leerkrachten en kinderen van groep 8 op de klauterbaan, zwaaien we groep 8 uit en is er voor ieder kind nog iets lekkers van de OAC. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Om 12:00 uur is de school uit en wensen we elkaar een fijne vakantie
Top


Vertrek Juf Jeanine    09-07-2017

Donderdag kregen we het bericht dat juf Jeanine een nieuwe baan heeft aanvaard op SBO ‘De Klimboom’ in Emmeloord. Voor haar een prachtige nieuwe uitdaging, die past bij haar talent om zorg en aandacht aan kinderen te geven. Ook niet onbelangrijk, haar reistijd vanuit Blokzijl wordt hiermee aanmerkelijk verkort. Het betreft een aanstelling van woensdag t/m vrijdag, op de dinsdag zal zij als Ib-er verbonden blijven aan onze school.

Door haar vertrek moeten er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in de formatie. Graag had ik u vandaag geïnformeerd over de verdeling, dit laat iets langer op zich wachten. Zodra de formatieverdeling aangepast is en de MR heeft ingestemd, zal ik u berichten.
Top


Vertrek juf Daniëlle    09-07-2017

Na vele jaren verbonden te zijn geweest op onze school, nemen we afscheid van juf Daniëlle. De uren die zij werd ingehuurd, komen helaas per ingang van het nieuwe schooljaar te vervallen. Daniëlle heeft veel werkzaamheden op onze school verricht, als leerkracht, kindercoach, remedial teacher en bij de begeleiding van het levelwerk. Een collega die tijd neemt om schatten bij kinderen te ontdekken en een hoge mate van betrokkenheid heeft met de school. We zullen haar missen. Er zal op dinsdag 18 juli passende wijze afscheid van haar worden genomen. Uiteraard wensen we haar veel geluk met het verder uitbouwen van haar praktijk ‘Zo Gedaan’.
Top


Parnassys    09-07-2017

In het ouderportaal staat het onderdeel toetsen weer open.
Top


Musical groep 8   09-07-2017

Op Maandag 17 juli as. voert groep 8 de musical op voor de groepen 4 t/m 7. Het begint om 13.30 uur in het Vechtdal College. Groep 4 gaat hier lopend naar toe, de rest komt op de fiets. We verwachten dat het rond 14.45 uur afgelopen is, daarna gaan we met de kinderen lopend/fietsend weer naar school. De kinderen kunnen die dag iets later vrij zijn.
Top


Vacature Klankbordgroep    09-07-2017

Inmiddels heeft één ouder zich aangemeld als nieuw klankbordgroeplid. Heeft u interesse, dan kunt u zich nog tot maandag 10 juli aanmelden. 
Top


Bedankje vrijwilligers    09-07-2017

Op dinsdag 18 juli willen we alle ouders die het afgelopen jaar een bijdrage aan een schoolse activiteit hebben geleverd, uitnodigen op de thee/koffie. Met uw inzet hebben we weer mooie dingen kunnen realiseren. Dat verdient een persoonlijk dankwoord. U bent vanaf 14.15 uur van harte welkom in het speellokaal
Top


Gezondheid juf Klari   09-07-2017

Zoals u weet werkt Klari Nanning vanaf oktober 2016 wegens gezondheidsredenen niet als intern begeleider binnen onze school. Wel doet ze nog een aantal andere taken binnen onze school en werkt ze een aantal uren als schoolopleider voor de stichting Chrono. Op dit moment geeft Klari aan wel minder pijn te hebben doordat ze meer tijd heeft om na inspanningen te herstellen, maar de vermoeidheid is nog groot. Het komend schooljaar zal uitwijzen of ze het aantal werkuren kan uitbreiden of dat een aanpassing definitief zal zijn.
Top


Wisselmoment    09-07-2017

Op woensdag 19 juli houden we van 11.15 uur tot 12.00 uur het wisselmoment. Het wisselmoment is een kennismaking met de nieuwe leerkracht van volgend schooljaar. Uw kind wordt ontvangen in het nieuwe lokaal en de juf/meester zal iets vertellen over het reilen en zeilen in de nieuwe groep.
Top


Vakantierooster 2017-2018    01-07-2017

Vakantierooster 2017-2018

Vakantie                       van tot en met
Herfstvakantie            21-10 t/m 29-10
Kerstvakantie              25-12 t/m 5-1
Voorjaarsvakantie      24-2 t/m 3-3
Pasen                           30-3 en 2-4
Koningsdag                 27-4
Meivakantie                28-4 t/m 5-5
Hemelvaart                 10-5 en 11-5
Pinksteren                   21-5
Lang weekend juni    18-6 en 19-6
Zomervakantie           21-7 t/m 2-9
Top


Bedankje vrijwilligers    01-07-2017

Op dinsdag 18 juli willen we alle ouders die het afgelopen jaar een bijdrage aan een schoolse activiteit hebben geleverd, uitnodigen op de thee/koffie. Met uw inzet hebben we weer mooie dingen kunnen realiseren. Dat verdient een persoonlijk dankwoord. U bent vanaf 14.15 uur van harte welkom in het speellokaal
Top


Aanmelden Nieuwe leerlingen(herh.)    01-07-2017

Mocht uw kind komend schooljaar vier worden en nog niet zijn aangemeld, dan wil ik u vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen. Door weet te hebben van het aantal aanmeldingen kunnen we met de groepenverdeling hier rekening mee houden. Het inschrijfformulier kunt u ophalen in de directiekamer. Kent u ouders die belangstelling hebben voor De Regenboog, informeer hen dan over het belang van het tijdig aanmelden. Deze ouders worden dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Top


Ouderklankbordgroep(herh.)    01-07-2017

In de laatste klankbordgroep vergadering van dit schooljaar hebben drie klankbordgroepleden afscheid genomen. De zittingstermijn van drie jaar zit er voor hen op en is het tijd het stokje door te geven. Langs deze weg wil ik Anita Brand, Jolanda Otter en Ellen Mastenbroek nogmaals hartelijk danken voor hun inzet.

Inmiddels is één van drie vacatures ingevuld. Mevr. Nanda Latumalea zal de gelederen komen versterken. Dat betekent dat we nog twee vacatures hebben. Aangezien de ouders met kinderen in de midden- en onderbouw goed vertegenwoordigd zijn, gaat de voorkeur uit naar ouders met kinderen in de bovenbouw.

Wat doet de Klankbordgroep?
De bedoeling van de klankbordgroep is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. Ervaringen met school, wat u van anderen hoort, waar de kinderen mee thuis komen, dit alles kan worden ingebracht. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. De besprekingen hebben een informeel karakter. De klankbordgroep heeft geen bevoegd-heden t.a.v. besluitvorming. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen! De klankbordgroep vergadert 3x per jaar. Het streven is dat er een evenwichtige verdeling is over onder-, midden- en bovenbouw. De directie van de school inventariseert de gesprekspunten, organiseert de bijeenkomsten en is hierbij aanwezig.

Mocht u interesse hebben, stuur dan voor 7 juli een mail naar s.donker@deregenboogdedemsvaart.nl
Top


Schooltijden    01-07-2017

Het overkomt ons allemaal wel eens dat we ons verslapen of dat zaken ’s ochtends net even anders lopen, met als gevolg dat uw kind te laat op school is. Zolang het bij een incident blijft is dat geen probleem. Komt dit meerdere malen achtereen voor, dan is dit vervelend voor uw kind en de groep. Bij veelvuldig verzuim moeten wij een melding doen bij de leerplicht. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het van belang dat uw kind op tijd aanwezig is.
Top


Schoolreisje groep 3 en 4    01-07-2017

Maandag is het zover. We gaan naar de Julianatoren in Apeldoorn!
Nog even kort de feiten op een rijtje:
Aanwezig: 8.30 uur in de klas
Vertrek: 8.45 uur
Terug op school: 16.00 uur
Zakgeld: maximaal 4 euro

Aanvullende informatie staat in de mail.
Top


Fietsgedrag    01-07-2017

Volgend schooljaar gaat de nieuwe groep 5 voor het eerst op de fiets naar de Citadel. Dat is in het begin best even wennen om in een groep te fietsen. Van te voren worden de kinderen door ons geïnstrueerd en zorgen wij voor voldoende begeleiding. Wellicht kunt u samen met uw kind de route eens fietsen en tips geven hoe je samen veilig fietst.
Top


Vrijwillige contactavond    01-07-2017

Op donderdag 13 juli houden we onze vrijwillige contactavond. Zijn er zaken die u nog met de leerkracht wilt bespreken, geef u dan op. In tegenstelling tot de vorige vrijwillige contactavond ontvangt u geen aparte mail vanuit Parnassys. De opgave verloopt ditmaal via een aanmeldingsformulier die u op of naast de deur van de betreffende klas kunt vinden. Op deze lijst staan de beschikbare tijden. Wilt u zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds opgegeven ouder? Opgave kan van 3 t/m 7 juli. Het is niet mogelijk om u via de mail aan te melden.
Top


Oud papier   26-06-2017

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Juf Anneke    21-06-2017

Aanstaande woensdag zal juf Anneke haar laatste dag als lio-stagiare in groep 6 hebben. Zij is dan bijna klaar met haar opleiding. Juf Anneke is bereid om tot aan de zomervakantie op maandag en dinsdag haar werkzaamheden in groep 6 voor te zetten. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal juf Wendy voor de groep staan.
Top


Jaarvergadering    21-06-2017

Zoals u in de schoolgids en het vakantierooster heeft kunnen lezen, houden we op woensdag 28 juni de jaarvergadering. Deze dag zijn alle kinderen vrij.
Top


Avond4daagse   11-06-2017

Dinsdag 13 juni gaat de Avond4daagse weer van start. Ook dit jaar hebben weer veel leerlingen zich opgegeven voor, dit gezellige & sportieve evenement. Wil uw kind alsnog meedoen, dan kunt u hem of haar nog aanmelden via de organisatie Stichting Dedemsvaart Loopt. www.dedemsvaartloopt.nl

Hieronder een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de Avondvierdaagse:
We verzamelen iedere avond op school om 17.45 en eindigen weer op school (behalve vrijdag).
Let op! Op vrijdag verzamelt de 10 kilometer om 17.15 op school. Op vrijdag is het eindpunt de Baron!!
 • Bent u begeleider van een groep? Haal dan het startbewijs en de route op bij de OuderActiviteitenCommissie. De OAC is elke avond aanwezig in school, hier kunnen de vaste begeleiders een mapje komen halen. In dit mapje zit het startbewijs, regels, routes, leerlingenlijst en telefoonnummers. 
 • De 10-kilometerlopers starten eerst. Daarna starten de lopers van de 5-kilometerwandeling. 
 • De routes stan op onze site bij www.dedemsvaartloopt.nl . Ze worden ook op school op het raam geplakt.  
 • Onderweg krijgen de kinderen een glaasje ranja met wat lekkers namens de OuderActiviteitenCommissie.
 • Dit jaar zullen we alle avonden in onze schoolshirt lopen. Het zou leuk zijn als de begeleiders ook iets geels dragen.
 • De shirtjes moeten na de laatste avond van de Avondvierdaagse weer ‘vies’ worden ingeleverd. 
 • De laatste avond is de gebruikelijke feestelijke intocht door het centrum.
 • De medailles worden dit jaar ook weer op het korfbalveld uitgedeeld.

REGELS EN AFSPRAKEN NAMENS ORGANISATIE AVOND4DAAGSE!
Op onze school hebben we regels vastgesteld, waaraan wij vinden dat de kinderen zich moeten houden. Dit is ook het dringende verzoek van de organisatie.

We gebruiken gewone, vriendelijke taal,
We laten de planten en struiken groeien en bloeien,
We lopen fijn met elkaar over de paden en stoepen,
We zingen leuke avondvierdaagse liedjes,
We laten iedereen zien dat we trots zijn op de Regenboog door ons goed te gedragen.
Een grote mond laten we thuis, wij praten netjes en beleefd.


Lukt dit niet dan zijn er consequenties: Na 2x waarschuwen, is de avondvierdaagse voorbij.
We bellen naar de ouders en/of verzorgers, om uw zoon of dochter op te halen van school.
Vanaf dit moment wordt er niet meer mee gelopen met school, einde avond4daagse!!

We hopen op een mooie en gezellige wandelweek!

PS: De T-shirts graag inleveren op maandag bij eigen leerkracht.
Top


Aanpassing Ouderbijdrage    11-06-2017

Met instemming van de MR is besloten de ouderbijdrage voor komend schooljaar te verhogen met € 2,-. De vrijwillige ouderbijdrage komt hiermee op € 40,- per kind per jaar.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee delen, het schoolreisdeel (€ 26,-) en het deel voor de overige activiteiten(€ 12,-). De baten en lasten van het schoolreisje zijn redelijk met elkaar in balans, door prijsstijgingen zijn de baten van de overige activiteiten helaas niet dekkend. Ondanks het slim inkopen door de O.A.C., is het niet mogelijk hetzelfde aan te beiden voor de huidige € 12,-.

De uitgaven zijn als volgt opgebouwd:
- cadeau Sinterklaas € 3,-
- Kerst € 5,-
- Pasen € 2,-
- Koningsdag € 1,-
- laatste schooldag € 1,-
- afscheidsavond € 2,-
-------- +
€ 14,-
Schoolreisje € 26,-
---------- +
€ 40,-

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sandra Engels (penningmeester O.A.C.) of de directie.
Top


Prikactie 27 juni    11-06-2017

Binnenkort ontvangt u een schrijven van Chrono over deelname aan de prikactie op dinsdag 27 juni. In deze brief zult u nader worden geïnformeerd over deze actie. Om u tijdig de gelegenheid te geven iets te regelen, kan ik u alvast melden dat we die dag een uur later open gaan.
Top


Jaarvergadering    11-06-2017

Zoals u in de schoolgids en het vakantierooster heeft kunnen lezen, houden we op woensdag 28 juni de jaarvergadering. Deze dag zijn alle kinderen vrij.
Top


Cito’s afname   11-06-2017

In verband met de Avond4daagse zullen er op woensdag, donderdag en vrijdag geen Citotoetsen worden afgenomen.
Top


Oproep Verkeersbrigadiers   11-06-2017

Helaas is de weg naar school niet overal veilig genoeg. Daarom brengen en halen vele ouders lange tijd hun kinderen naar en van school. Gelukkig is op weg naar de Regenboog de verkeersbrigade actief. Dit biedt de volgende voordelen:
 • Uw kind kan veilig oversteken bij de verkeersbrigadiers die hiervoor zijn opgeleid.
 • Zelfstandig naar school kunnen gaan. Bevordert de zelfstandigheid van uw kind.
 • De verkeersdrukte en daarmee de verkeersonveiligheid rondom school neemt af.
De verkeersbrigade bestaat uit vrijwilligers. Als kinderen de school verlaten, stoppen ouders ook met deze taak. Het kan ook gebeuren dat mensen om andere redenen niet langer verkeersbrigadier kunnen zijn. Om de verkeersbrigade goed te kunnen laten functioneren, hebben we altijd extra mensen nodig.

Met deze brief vragen wij u of u verkeersbrigadier wilt worden. Kunt u en wilt u tijd vrijmaken om de schoolkinderen veilig te laten oversteken? Het kost hooguit 20 minuten per week.  Misschien kent u ook wel mensen in uw omgeving die een bijdrage willen leveren?  U kunt daarbij denken aan de grootouders, buurtgenoten of leerlingen in de brugklas van het voortgezet onderwijs voor hun maatschappelijke stage. Het is niet alleen nuttig werk, maar ook erg gezellig. Bovendien leert u veel kinderen en ouders van de school kennen.

Over het werk:
 • De politie leidt de verkeersbrigadiers op. U krijgt daarvoor een uitnodiging van de coördinator.
 • U staat op de oversteekplaats met twee volwassen en een leerling uit groep 8.
Bij een goed georganiseerde brigade wordt u niet meer dan één keer per week ingezet. U bent per ongeveer een kwartiertje kwijt aan brigadieren: net voor school of na de schooltijden. Het rooster hiervoor wordt altijd in overleg gemaakt. Hoe groter de verkeersbrigade hoe minder vaak er een beroep op u wordt gedaan.

Wilt u de verkeersbrigade ondersteunen? Vul dan onderstaande strook in en lever deze zo snel spoedig mogelijk in bij de leerkracht van uw kind. Mailen mag ook naar: robertenjanet@telfort.nl
Ook andere mensen in uw omgeving kunnen zich aanmelden op de ze manier. Hebt u nog vragen neem dan met mij als coördinator van de verkeersbrigade contact op.
 
Wij hopen dat wij op uw steun in het nieuwe schooljaar kunnen rekenen! Wij wensen u en uw kind een verkeersveilig schooljaar toe. Namens alle kinderen van de school bedanken wij u alvast voor uw medewerking.

Met hartelijke groet,
Janet Kramer, coördinator verkeersbrigade (de Regenboog)
Email: robertenjanet@telfort.nl
Telefoon: 0620829963
Top


Juffen en meesterdag.    11-06-2017

Op vrijdag 16 juni vieren we de verjaardagen van de juffen en meesters. Dit jaar hebben we er voor gekozen om het in de eigen klas te houden. We vinden het erg leuk als kinderen verkleed op school komen! Ze hoeven voor deze dag geen fruit / drinken mee te nemen. De bovenbouw wel eten voor tussen de middag. Een klein (eigen gemaakt) cadeautje is leuk, maar niet verplicht. We hopen er samen een leuk feest van te maken.

Top


De VakantieBieb-app   11-06-2017

Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een kaartje mee van de VakantieBieb-app Lezen is Leuk! Stimuleer uw kind om te lezen. In de VakantieBieb-app is een grote selectie e-books te vinden voor kinderen vanaf 6 jaar. Iedereen kan van 1 juni t/m 31 augustus de vakantiebieb-app downloaden via de App Store en de Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Top


Parnassys   11-06-2017

Deze week is de module Citotoetsen dichtgezet in het ouder portal van Parnassys. Nadat alle Citotoetsen zijn afgenomen en ingevoerd zal deze weer worden opengezet.
Top


Verslagen halve finale voetbaltoernooi    11-06-2017

Meisjes
Woensdag 24 mei mochten we door naar de halve finale voetbal in Ooster Wolde. Het was een ontzettend leuke dag en we hebben enorm genoten, maar helaas hebben we alles verloren. We zijn erg trots op onze prestatie, want wij zijn namelijk het 1e meidenteam van de C.B.S de Regenboog dat door was naar de halve finale! We willen Robert Kramer erg bedanken dat hij ons heeft willen coachen en alle ouders die ons hebben gebracht. Bedankt daarvoor.
Groetjes het meidenteam van C.B.S. de Regenboog uit Dedemsvaart.
Gemaakt door: Dione Otter en Sanaa Kampinga.

Jongens
De 1e poule wedstrijd in de halve finale ging goed, die hebben we dus gewonnen. De 2e poule wedstrijd ging niet goed en verloren we. Bij de 3e poule wedstrijd was het weer winst. In de kruisingsfinale verloren we en gingen niet door. We willen alle graag de ouders bedanken die meereden en natuurlijk de trainers, het was een super toernooi met ons team!
Gr. Regenboog jongens het eerste
Top


Eindtoets groep 8   11-06-2017

Eind mei ontvingen we de uitslag van de AMN eindtoets. Met een gemiddelde score van 446,30 scoren we ruim boven de ondergrens die de onderwijsinspectie heeft vastgesteld, een prachtig resultaat. Ouders met kinderen in groep 8 ontvingen de leerlingrapportage van deze toets.
Top


Continurooster    11-06-2017

Afgelopen maandag zijn de reacties die binnen zijn gekomen op het continurooster besproken in de MR vergadering. Op een enkele reactie na geven deze ouders aan tevreden te zijn over het ingevoerde rooster. Deze reacties zullen ook tijdens de jaarvergadering van het team op 28 juni worden besproken. Mochten de aandachtspunten aanleiding geven tot kleine aanpassingen, dan zult u hierover worden geïnformeerd.
Top


Gevonden voorwerpen   11-06-2017

De bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Is uw kind iets kwijt, dan zou het in deze bak kunnen liggen. U kunt de gevonden voorwerpenbak vinden tussen de lokalen van groep 6 en 5.
Top


Bezoek en afscheid meester Wim   11-06-2017

Op vrijdag 2 juni was meester Wim op school om afscheid te nemen van de collega’s. Op verzoek van Wim is er voor gekozen dit in kleine kring te laten plaatsvinden. Wij hebben afscheid genomen van een leerkracht die talenten in kinderen zag en oog had voor het individuele kind . Een fijne collega die soms op verassende wijze naar schoolse zaken keek. We wensen hem veel sterkte met zijn herstel en hopen dat hij op den duur weer als leerkracht aan het werk kan.
Top


Oud papier   29-05-2017

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland   28-05-2017

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met jullie mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging.
 • Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.
 • Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.
 • Als uw kind in groep 8 zit We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De dagen dat de GGD op hun locatie aan de Schuttevaer zitten voor een inloopspreekuur zijn:
- maandag van 9.00 tot 9.30 uur
- donderdag van 13.00 tot 13.30 uur

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
Top


Gevonden voorwerpen   28-05-2017

De bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Is uw kind iets kwijt, dan zou het in deze bak kunnen liggen. U kunt de gevonden voorwerpenbak vinden tussen de lokalen van groep 6 en 5.
Top


Kijkavond    28-05-2017

Op dinsdag 30 mei houden we weer een kijkavond. Tijdens deze kijkavond leggen de kinderen uit waar ze de afgelopen tijd bij het thematisch werken aan gewerkt hebben. U bent samen met uw kind vanaf 18.00 van harte welkom op school. De kijkavond duurt tot 19.00 uur.
Top


Afronding KWTO cursus   28-05-2017

Ontdekkend en onderzoekend leren stond de afgelopen maanden centraal in onze teamscholing KWTO. Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de nieuwsgierigheid van kinderen? Wat vraagt dit van ons als leerkracht en op welke wijze passen we dit in? Welke rol speelt techniek in het ontdekkend en onderzoekend leren en hoe kunnen we dit nog beter inpassen binnen ons thematisch werken? Deze vragen en meer kwamen tijdens deze cursus aanbod, aan ons om dit de komende tijd verder vorm te geven. Tijdens de eindpresentatie lieten leerkrachten voorbeelden van Good Pratices zien.
Top


Tablet onderwijs   28-05-2017

Volgend schooljaar starten we ook met de invoering van de tablet in groep 4. Elke leerling van groep 4,5,6 7 en 8 heeft dan een eigen 7” inch tablet (Snappet).

Op de tablet worden onder meer verwerkingsopdrachten gemaakt van rekenen en taal. In de eerste schoolweek na de vakantiekrijgen de kinderen van groep 4 instructie, hoe het apparaat moet worden gebruikt. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, direct inzicht en overzicht voor zowel leerkracht als leerling, en minder werkdruk voor de leerkracht.

Voor meer informatie: www.snappet.org
Top


Juf Linda   28-05-2017

In onderling overleg is besloten dat juf Linda per ingang van 2 juni haar werkzaamheden in groep 8b zal neerleggen. Aanleiding hier toe is dat werk en privé voor haar steeds moeilijker zijn te combineren. Zij heeft daarom dan ook besloten een werkdag af te stoten. Per ingang van 2 juni zal Stefanie Scholten haar taken tot de zomervakantie overnemen. Ouders en kinderen uit de betreffende groep zijn eerder deze dag hierover geïnformeerd.
Top


Schoolreisjes   28-05-2017

Op 3 juli (groep 3 en 4), 5 juli (groep 1 en 2) en 6 juli (groep 5 en 6), gaan we weer op schoolreisje. De bestemmingen zijn:
Groep 1 en 2: Schoolreis rond een thema
Groep 3 en 4: Julianatoren
Groep 5 en 6: Dolfinarium

De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus. Ook dit jaar reizen we met South West Tours uit Dalfsen.
Ter zijner tijd ontvangt u aanvullende informatie.
Top


Oud papier   01-05-2017

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Hulp nodig tijdens Klusdag!   23-04-2017

Komt u ook helpen tijdens de klusdag op zaterdag 6 mei? 

We kunnen uw hulp weer goed gebruiken voor o.a.
 • het plaatsen van het nieuwe speeltoestel
 • het schilderen/beitsen van de potloden, tafeltennistafel, bloembakken, potloden van het fietsen hok
 • belijning op het kleuterplein, voetbalveld en volleybalveld afmaken
 • volleybalpalen plaatsen
 • plantenbakken vullen
 • tuinkast maken voor het tuingereedschap
 • enz.
Genoeg te doen dus…..wij hopen op uw hulp!
De pleincommissie
Top


Welkom/afscheid    23-04-2017

Afgelopen tijd mochten we de volgende kinderen welkom heten op school:
 • Frank Nijmeijer (groep 6)
 • Wilco Borst (groep 1)
 • Raheem Harun (groep 1)
 • Mirthe Mast (groep 1)
We hebben afscheid genomen of gaan afscheid nemen van:
 • Bianca Blom ( prof.Waterinkschool)
 • Emma en Julia Kamerman (verhuizing naar Hoogeveen)
We wensen jullie veel plezier op onze en jullie nieuwe school.
Top


Voetbaltoernooi   23-04-2017

Op woensdag 10 mei vindt er in Dalfsen de volgende voetbalronde plaats. We zoeken nog ouders die dan willen rijden. Op dit moment heeft zich één ouder opgegeven, we zijn dus nog naarstig op zoek! U kunt zich opgeven bij juf Leni.
Top


Evaluatie Continurooster    23-04-2017

Dit schooljaar jaar zijn we gestart met het continurooster. Inmiddels zijn we acht maanden verder en zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u op- en/of aanmerkingen dan zien wij die graag tegemoet. U kunt deze sturen naar info@deregenboogdedemsvaart.nl o.v.v. continurooster. Alvast hartelijk dank voor uw feedback.
Top


Praktisch verkeersexamen   23-04-2017

Vorige week woensdag is het praktisch verkeersexamen in groep 7 afgenomen. Na een individuele fietstocht door Dedemsvaart, kregen alle kinderen nadien te horen dat ze voor praktisch verkeersexamen geslaagd waren. Hiermee zijn alle kinderen voor zowel het praktisch als het theoretisch verkeersexamen geslaagd. Van harte gefeliciteerd!
Top


Eindtoets AMN    23-04-2017

Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen uit groep 8 de AMN eindtoets gemaakt. De eindtoets is een meetmoment voor de school. Mocht uw kind hoger scoren dan het geadviseerde schooladvies, dan kan het schooladvies worden gewijzigd. Uiterlijk 25 mei verwachten wij de testuitslagen binnen te hebben.
Top


Schoolfotograaf    23-04-2017

Op 1 mei bezoekt de schoolfotograaf onze school. Dit maal worden er alleen groepsfoto’s gemaakt.

Top


Luizencontrole    23-04-2017

Woensdagmorgen 3 mei vindt er weer een luizencontrole plaats. De luizenouders kunnen de formulieren bij meester Sjaak in het directiekantoor halen. Wilt u deze dag uw kind(eren) niet met een ‘ingewikkeld’ kapsel of met gel in het haar naar school laten gaan?
Top


Spel- en praatgroep KIES   23-04-2017

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.

Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.

In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. De KIES spel- en praatgroep is er voor kinderen van de basisschool uit de groepen 4 t/m 8.

 
Top


PBS: Gewenst gedrag op het plein   23-04-2017

Deze week gaan de afspraken over: Gewenst gedrag op het plein
 • We lopen rustig naar en van het schoolplein.
 • We blijven op ons eigen plein.
 • We spelen eerlijk bij spelletjes.
 • Als samenspelen kan, doen we dat.
 • We zijn zuinig op het speelgoed.
 • We eten ons fruit op.
 • Al het afval gooien we in de afvalbak.
Top


Klussendag op zaterdag 6 mei!   07-04-2017

Zoals u allen heeft kunnen zien zijn wij als pleincommissie, samen met de hulp van een aantal enthousiaste ouders, al een heel eind gekomen met het opknappen en verfraaien van het plein. De bestaande speeltoestellen zitten weer in de verf. Er zijn banken geplaatst. De omheining bij de pannakooi is verhoogd. Er zijn nieuwe bokspringpalen geplaatst enz. Maar we zijn er nog niet helemaal….

Vandaar dat de volgende klusdag staat gepland op zaterdag 6 mei.

We kunnen uw hulp weer goed gebruiken voor o.a.
 • het plaatsen van het nieuwe speeltoestel
 • het schilderen/beitsen van de potloden, tafeltennistafel, bloembakken, potloden van het fietsen hok
 • belijning op het kleuterplein, voetbalveld en volleybalveld afmaken
 • volleybalpalen plaatsen
 • plantenbakken vullen
 • tuinkast maken voor het tuingereedschap
 • enz.
Genoeg te doen dus…..wij hopen op uw hulp!
De pleincommissie
 
Top


Paasfeest    07-04-2017

Op donderdag 13 april vieren de kinderen om 11:00 uur de Pasen in de Immanuelkerk. Daarna zal er een paasmaaltijd op school plaatsvinden. De kinderen mogen hiervoor een beker, bord, bestek en evt. een gekookt ei meenemen. De paasmaaltijd wordt verzorgd door de OAC. Die donderdag zijn de kinderen, net als voorgaande jaren, om 14:00 uur vrij.
Top


Dansaanbod   07-04-2017

In samenwerking met de Cultuurkoepel Vechtdal organiseert Dansschool Drenth voor de groepen 5 t/m 8 (die dus ooit de binnenschoolse lessen hebben gevolgd) een 5-weekse cursus waarvoor de kinderen slechts een eigen bijdrage voor hoeven te betalen van € 5,00. U kunt zich opgeven door naar onderstaande link te gaan: http://www.hardenbergkids.nl/course/125/1447/kids-latin-naschoolsevervolgcursus-dedemsvaart-9-12-jr
Top


EHBO diploma voor groep 8a   07-04-2017

Deze week zijn alle kinderen van groep 8a geslaagd voor hun jeugd EHBO diploma. Het theorie en praktijk examen hebben ze allemaal voldoende gemaakt. Gefeliciteerd! Heel goed gedaan. Volgende week starten de leerlingen van groep 8b met de EHBO lessen. In juni zullen zij examen gaan doen. Heel veel succes en plezier toegewenst met de lessen en succes met leren en oefenen!
Top


Verkeersexamen groep 7   07-04-2017

Gisteren is het theoretisch verkeersexamen afgenomen in groep 7. Op woensdag 12 april vindt het praktijkgedeelte plaats.

Op de site van VVN vindt u de te rijden route. http://www.vvnhardenberg.nl/nl/dedemsvaart-e-o/

Wij wensen de kinderen heel veel succes!
Top


Voetbalbaltoernooi    07-04-2017

Woensdag deden er vier voetbalteams van onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Vol inzet en enthousiasme werd er gevoetbald. Aan het einde van de middag waren er successen te vieren voor de voetbalteams van onze school. Zowel het dames 1 team als het jongens 1 team werden kampioen van Dedemsvaart e.o. Alle kinderen en begeleiders hartelijk dank voor jullie inzet. Op woensdag 10 mei vindt er in Dalfsen de volgende ronde plaats. We zoeken nog ouders die dan willen rijden. U kunt zich opgeven bij juf Leni.
Top


PBS-lessen over Pestgedrag   07-04-2017

Naast de bestaande PBS afspraken leggen we de komende weken extra de nadruk op het voorkomen van pestgedrag. Hiervoor gebruiken we de lessen die vanuit PBS worden aangeboden.
Top


Rijrichting   07-04-2017

Wij willen u vragen om nog weer even te denken aan de rijrichting rondom school. De geadviseerde rijrichting is: vanuit de Zwiersstraat naar de Ridderspoorstraat en vanuit de Krikkenstraat naar de Latyrussstraat. Dit voorkomt grote opstoppingen en het bevordert een goede doorgang van auto’s en fietsen. Ook willen we u vragen om de doorgang van het hek aan de Ridderspoorstraat zoveel mogelijk vrij te houden. Denkt u er ook aan om niet langs de gele streep te parkeren? Alvast bedankt voor de medewerking.
Top


Trefwoord   17-03-2017

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel- )verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de derde aflevering van 13 februari tot en met 5 mei 2017 zijn dat de volgende thema’s:

Beperkt (week 11 t/m 13)
Inhoud: Over leven met beperkingen; over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3); De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).

Opstaan (week 14 en 15)
Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen voor wat van waarde is.
Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 22 en 23); Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).

Tien Woorden voor tien dagen (week 16 t/m 18)
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied, eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5). In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Opstaan’ ((3 t/m 14 april).

Pasen is paaseieren, uitlopende takken, meer aangename temperaturen en wat langer licht. Pasen is het feest van volop leven.

Bij Pasen hoort ook het verhaal over Jezus die opstaat uit de dood. Dat klinkt minder vreemd wanneer je ook de andere verhalen over Jezus erbij leest. Het opstaan van Jezus begon namelijk al lang voor Pasen. Hij liet verlamde mensen opstaan en liet blinden zien. En hij was opstandig als mensen onrecht werd aangedaan.

Bij dit paasthema ‘Opstaan’ zien de kinderen van de midden- en bovenbouw de korte en ontroerende jeugdfilm ‘Zonder pardon’ .

De twaalfjarige Floor verbergt haar klasgenoot Ishmar in een geheime ruimte in de kelder van haar huis. Ze is bang dat hij en zijn ouders terug moeten naar Irak vanwaar ze gevlucht zijn. In de onderbouw kijken de kinderen naar de animatie over Slompie, de spin met vijf poten.

Pasen is het feest dat eraan herinnert hoe leven en liefde het laatste woord kunnen hebben. Dat we ons niet moeten neerleggen bij onrecht, pesten, discriminatie of armoede. Pasen is vieren dat mensen de kracht hebben om de wereld wat mooier, beter en veiliger te maken. Pasen is het feest dat zegt: Vertrouw erop, het kan echt!

 
Top


City Run Hardenberg    17-03-2017

Vrijdagavond 21 april 2017 wordt weer de Vrieling Hardenberg City-run gehouden, een sportief en gezellig hardloopfeest door het centrum van Hardenberg. Alle leerlingen van de basisscholen kunnen hieraan meedoen.

De kinderen kunnen zich uitsluitend digitaal inschrijven voor de cityrun: www.hardenbergcityrun.nl
Als je je vóór 7 april inschrijft ontvang je de envelop met je startnummer en tijdchip via school. Kinderen die meedoen lopen in een schoolshirt van De Regenboog. Dat is ook handig voor de supporters!

Let er bij de aanmelding wel op dat de juiste school wordt aangeklikt. Er zijn namelijk 3 basisscholen met de naam Regenboog in de gemeente Hardenberg.

We hopen dat er weer veel kinderen van onze school meedoen! Er is een sportieve prijs voor de basisschool met het hoogste percentage deelnemers. Dus moedig je vrienden, vriendinnen en klasgenoten ook aan om mee te doen. Misschien is de prijs wel voor onze school!!!
Top


Gezond eten    17-03-2017

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. We vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Top


Sponsor gezocht!    17-03-2017

De OuderActiviteitenCommissie is op zoek naar een sponsor(bedrijf/particulier) voor 30 sportbroeken en 30 paar sokken. Wilt u op deze wijze de school sponsoren, dan kun u contact opnemen met de O.A.C. oac@deregenboogdedemsvaart.nl
Top


PBS - De vierde les gaat over ‘Kwetsende opmerkingen’.   17-03-2017

Naast de bestaande PBS afspraken leggen we de komende weken extra de nadruk op het voorkomen van pestgedrag. Hiervoor gebruiken we de lessen die vanuit PBS worden aangeboden. De vierde les gaat over ‘Kwetsende opmerkingen’.
Top


Afwezig   16-03-2017

Meester Sjaak is donderdag 16 en vrijdag 17 maart i.v.m. een studie tweedaagse voor Chrono directies afwezig. Voor zaken die niet kunnen wachten kunt u terecht bij juf Christa.
Top


Parkeren   16-03-2017

Vorige week werden we gebeld door huisartsenpraktijk aan de Lathryrusstraat. Zij gaven aan dat er ouders zijn die gebruik maken van de parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor hun patiënten. Ook stond er een auto geparkeerd voor de garagebox waardoor de arts bij een eventueel spoedgeval niet uit kan. Wij verzoeken u geen gebruik te maken van deze parkeergelegenheden.
Top


Rapporten meenemen   16-03-2017

Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport z.s.m. (liefst volgende week) op school wordt ingeleverd?
Top


Ouderbijdrage    16-03-2017

Eind januari heeft de automatische incasso van de ouderbijdrage en schoolreisjes plaatsgevonden. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven en nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u z.s.m. het bedrag over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen’ NL61RABO0111.67.23.41. De ouderbijdrage bedraagt € 38,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a. het schoolreisje, sinterklaascadeau, paasmaaltijd etc. Zonder deze bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet aan bieden. Mocht u niet in staat zijn deze bijdrage te voldoen, wilt u dan contact op nemen met de directie.
Top


Studiemiddag KWTO   16-03-2017

Op dinsdag 28 maart vindt de derde studiemiddag KWTO (Kennis Wetenschap en Techniek Oost) voor het team plaats. Dit is de laatste studiemiddag die nog deels onder schooltijd plaats vindt. De kinderen zijn die dag om 13.45 uur vrij.
Top


PBS - Pestpreventie   16-03-2017

Naast de bestaande PBS afspraken leggen we de komende weken extra de nadruk op het voorkomen van pestgedrag. Hiervoor gebruiken we de lessen die vanuit PBS worden aangeboden. De derde les zal gaan over roddelen.
Top


Chromebooks    12-03-2017

Sinds vorige week beschikt de school, naast de al aanwezige Snappet, over negen Chromebooks. Voor elke bovenbouwgroep zijn drie Chromebooks aangeschaft die onder meer bij het thematisch werken worden ingezet. In de loop van de jaren zullen meer oude desktopcomputers vervangen worden door Chromebooks.
Top


Inzet KlasseKids en extra formatie groep 5   12-03-2017

Deze week zijn we in groep 5 gestart met de training KlasseKids. Aanleiding hiervoor zijn de zorgen over de sfeer in deze groep en individuele gedragsproblemen. Door middel van KlasseKids, wat gegeven wordt door 2 trainers in samenspraak met de leerkrachten en ouders, verwachten we een positief klimaat te verkrijgen waarin kinderen zich durven en kunnen uiten op een goede en veilige manier.

Naast de 10 KlasseKidslessen hebben we ook gekozen om op maandag en dinsdag een extra leerkracht in te zetten en groep 5 te splitsen. Dit creëert rust en ruimte om kinderen individueel te begeleiden. In eerste instantie zou juf Anneke (lio stagiaire) dit gaan vervullen, uiteindelijk hebben we er voor gekozen juf Sjanien hiervoor in te zetten.
Top


Klaarovers gezocht    12-03-2017

Voor de vrijdagmiddag om 12.00 uur zijn we nog op zoek naar twee ouders (liefst onderbouw) die willen klaaroveren. Helaas hebben we op een eerdere oproep geen respons gehad. Op dit moment kunnen we op vrijdagmiddag daarom geen klaaroverdienst aanbieden. Het kost maar een kwartiertje per week.

Opgave kan via het volgende mailadres: robertenjanet@telfort.nl of via het volgende nummer: 0620829963
Top


Filmen in de klas (extern gebruik)    12-03-2017

Binnen onze school hebben we steeds meer te maken dat ouders bij gelegenheid van een verjaardag of een optreden van hun kind een film in de beslotenheid van de klas of binnen de school willen maken. Het komt hierbij in de praktijk voor dat er, meestal onbedoeld, opnames gemaakt worden van andere kinderen en/of de leerkracht die op dat moment niet wenselijk zijn.

De wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat persoonsgegevens alleen met toestemming van de betrokkene gebruikt mogen worden. Omdat het onmogelijk is de opnames voor gebruik aan alle op een film voorkomende personen ter goedkeuring aan te bieden, hanteren we een aantal gedragsregels.
 • Er wordt geen toestemming gegeven voor het maken van filmopnames door ouders in de beslotenheid van de klas van hun kind.
 • Er wordt geen toestemming gegeven voor het maken van filmopnames door ouders in en rond het schoolgebouw.
 • Het maken van filmopnames door ouders wordt toegestaan als het verzoek hiertoe uitgaat van de leerkracht en/of de directie.
 • Alle andere voorkomende verzoeken om filmopnames te maken voor extern gebruik worden eerst ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.
U mag wel foto’s maken in de beslotenheid van de klas van uw eigen kind. Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen
Top


Inspectiebezoek    12-03-2017

Op vrijdag 10 februari hebben twee onderwijsinspecteurs onze school bezocht. Het betrof een zogenaamd verificatieonderzoek. Tijdens dit bezoek stonden de volgende speerpunten centraal:
1. Waarborg: basiskwaliteit - Onveranderd is dat de inspectie de basiskwaliteit van het onderwijs in Nederland blijft waarborgen. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer.
2. Stimuleren tot beter - Zij willen actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en scholen, en stimuleren de onderwijskwaliteit als geheel om dit op een hoger plan te brengen.
3. Eenduidig toezicht en op maat - In het toezicht sluiten zij zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van besturen en scholen. Het schoolplan vervult daarin een spilfunctie.
4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur - Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Daarom komen bestuur en scholen in het vernieuwde toezicht samen in beeld. Elk bestuur heeft zijn eigen proces om de onderwijskwaliteit te waarborgen en te ontwikkelen; dat eigen proces is voor hen het uitgangspunt in het toezicht.

Tijdens de gesprekken met leerkrachten, kinderen directies en Ib-ers werden vragen gesteld die gerelateerd waren aan een of meerdere van de bovengenoemd speerpunten. Dit leverde mooie inzichten op waar we ons voordeel weer mee kunnen doen Tijdens de vier klassenbezoeken stond het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten centraal. In het afsluitend feedback gesprek gaven de inspecteur s aan een positief beeld te hebben van onze school. De kwaliteitszorg werd zelfs met een goed beoordeeld.

”Jullie mogen tevreden zijn over de geleverde kwaliteit”.
Een resultaat om trots op te zijn.
Top


Vakanties schooljaar 2017-2018   12-03-2017

Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de vakanties in schooljaar 2017-2018.

Herfstvakantie                  21-10 t/m 29-10
Kerstvakantie                   25-12 t/m 5-1
Voorjaarsvakantie           24-2 t/m 3-3
Pasen                                 30-3 t/m 2-4
Koningsdag                       27-apr
Meivakantie                     28-4 t/m 5-5
Hemelvaart                       10-5 en 11-5
Pinksteren                        21 mei
Lang weekend juni         18 en 19 juni
Zomervakantie                21-7 t/m 2 sept.
 
Top


Oud papier   28-02-2017

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Klussers gezocht voor Klusdag!!!   12-02-2017

Op zaterdag 11 maart houdt de Pleincommissie weer een klusdag.

Tijdens de eerste klusdag hebben vele enthousiaste ouders mee geholpen. We hopen dat we ook nu weer op vele extra handen kunnen rekenen. We klussen van 9.00 tot 15.00 uur. Natuurlijk kunt u ook een dagdeel helpen. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit schilderwerk en het plaatsen van speeltoestellen. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd.

U kunt zich opgeven bij José Holthuis (jose_holthuis@hotmail.com).

Kunnen we (weer) rekenen op hulp?

Top


Paasknutselmiddag voor kinderen   12-02-2017

Zaterdag 25 maart is er een gezellige en creatieve knutselmiddag voor kinderen van de basisschool in de Baron Dedemsvaart. Het begint inmiddels een traditie te worden om met Sinterklaas en Pasen een leuke knutselmiddag te organiseren. Met een opkomst van ruim 60 kinderen was het elke keer een groot succes! De knutselmiddag begint om 14 uur en duurt tot 15:30. Deelname is gratis, maar opgeven is verplicht en zorg dat je er snel bij bent want vol=vol. Bij opgave voor en achternaam, leeftijd, adres en telnr van ouders/voogd vermelden. Dit kan door te mailen naar annie_arends@live.nl of te bellen naar 0523—615753 of door langs te komen bij De Stuw in de Baron aan de Julianastraat 54. De Paas knutselmiddag wordt georganiseerd door vrijwilligers van De Stuw in samenwerking met De Baron en jongerencentrum ChillOut!
Top


Klaarovers gezocht    12-02-2017

Voor de vrijdagmiddag om 12.00 uur zijn we nog op zoek naar twee ouders (liefst onderbouw) die dan willen klaaroveren. Vanaf vandaag hebben we anders niemand meer die op vrijdag kan. Het kost je maar een kwartiertje per week. Opgave kan via het volgende mailadres: robertenjanet@telfort.nl of via het volgende nummer: 0620829963.
Top


Ouderportal Parnassys   12-02-2017

Vanaf vandaag zijn uitslagen van de Citotoetsen weer zichtbaar in het ouderportal van Parnassys. Wist u dat u zelf wijzigingen kunt doorgeven in dit portal?
Top


Creamiddag    08-02-2017

Voor de creamiddag zijn we nog op zoek naar metalen dekseltjes. U kunt deze inleveren bij juf Jeanine(groep 7)
Top


Scholendienst    08-02-2017

De scholendienst vindt plaats op zondag 12 februari om 11.00 u in de Antenne. Voorganger in deze dienst is ds. Bart Breunesse. U bent alvast van harte uitgenodigd.
Top


Inspectiebezoek    08-02-2017

Op vrijdag 10 februari bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Het betreft een nieuwe vorm van toezicht, een zogenaamd verificatieonderzoek. Onze school is hiervoor als pilot school aangewezen. Dit bezoek omvat o.m. vier klassenbezoeken, een gesprek met directie en intern begeleider, gesprek met 5 á 6 leerlingen en een feedback gesprek met het team.
Top


Citoscores    08-02-2017

In ons ouderportaal geven we straks weer de nieuwe uitslagen van de citotoetsen weer. Voor veel ouders is het niet helemaal duidelijk wat deze cito toetsscores betekenen. De Cito toetsen maken onderdeel uit van het Cito leerlingvolgsysteem. De score op een Cito-toets wordt weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V. Hieronder zie je de betekenis van de door ons gebruikte letters.

Cito toetsscores: uitleg
A - 25% - hoogst scorende leerlingen
B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde
E - 10% - laagst scorende leerlingen

Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort hoort het bij de 25% kinderen in Nederland, die het hoogst scoren op de betreffende toets.

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de contactavond te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)?
Top


Tips voor een gezonde traktatie    08-02-2017

Het is niet altijd eenvoudige om even gezonde traktatie te verzinnen op http://www.gezondtrakteren.nl/ staan leuke en gezonde tips.
Top


Wisseling van werkdagen groep 3    08-02-2017

Vanaf volgende week ruilen juf Anita en juf Ellen de dinsdag en donderdag met elkaar. Juf Ellen geeft dan op maandag en donderdag les en juf Anita op dinsdag woensdag en vrijdagochtend.
Top


Ouderbijdrage    08-02-2017

Eind januari heeft de automatische incasso van de ouderbijdrage en schoolreisjes plaatsgevonden. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven dan verzoeken wij u ouderbijdrage per omgaande over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen’ NL61RABO0111.67.23.41 de ouderbijdrage bedraagt € 38,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-.
Top


Rots & Water training   08-02-2017

Vanaf 14 maart start er weer een rots & watertraining voor kinderen van 8 t/m 10 jaar in Dedemsvaart. Informatie over inhoud van de training en aanmelding kunt u lezen in bijgevoegde flyer. Wilt u het doorgeven aan de leerkracht van uw kind wanneer uw kind aan deze training deel gaat nemen? Voor vragen kunt u ook contact opnemen met juf Christa

Top


Voorleesdagen    25-01-2017

Woensdag 25 januari gaan de nationale voorleesdagen weer van start. Tijdens deze dagen besteden wij extra aandacht aan het voorlezen. Woensdagochtend houden we het voorleesontbijt. De kinderen mogen in hun pyjama op school komen. En ze mogen op school ook hun zelf meegebrachte ontbijt opeten, terwijl ze worden voorgelezen door een juf of meester uit een andere groep.
Top


PBS - Verantwoordelijkheid   25-01-2017

Deze week bespreken we algemene PBS lessen over verantwoordelijkheid:
 • De school is van ons allemaal. Wij zijn allemaal samen de school.
 • We houden ons aan de schoolregels
 • We houden anderen aan de schoolregels
 • We zijn eerlijk
 • We komen op tijd 
   
       
Top


Learning Fair   25-01-2017

Afgelopen donderdagmiddag hebben we na schooltijd op school een learning Fair gehouden. Tijdens deze activiteit hield een groot deel van de collega’s een presentatie over de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt in het leertraject ‘Didactisch coachen’.

Bij het ‘Didactisch coachen leren’ staat het bevorderen van leren en motivatie centraal. We hebben als team hier een verdiepingsslag gemaakt en hebben daarbij voornamelijk ingezet op het stellen van vragen en het geven feedback. Door het stellen van de goede vragen en het geven van specifieke feedback worden kinderen uitgedaagd en gemotiveerder. Het didactisch coachen loopt door in ons volgende scholingstraject ‘onderzoekend en ontdekkend leren’ .

We kunnen terugkijken op een prachtige middag met een diversiteit aan presentaties.
Top


Juf Christa afwezig    25-01-2017

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari is juf Christa afwezig i.v.m. haar verhuizing in Kampen. Zij zal die dagen worden vervangen.
Top


Groep 1    25-01-2017

De jongste kinderen die om 11.45 uur van de klas van juf José naar juf Nadieh gaan, blijven daar tot 12.00 uur. Zodra de bel gaat neemt juf Nadieh de kinderen mee naar buiten, hier kunt u uw kind meenemen
Top


Studiemiddag 6 maart   25-01-2017

Op dinsdag 6 maart vindt voor het team een studiemiddag ‘Kennis wetenschap en techniek’ plaats.
De kinderen zijn ’s middag niet om 14.45 uur vrij, maar om 13.45 uur. Wilt u hier alvast rekening mee houden?
Top


Oud papier   23-01-2017

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Scholendienst    15-01-2017

De scholendienst vindt plaats op zondag 12 februari om 11.00 u in de Antenne. Voorganger in deze dienst is ds. Bart Brunesse. Vanaf 10.30 uur staat de koffie voor u klaar! U bent alvast van harte uitgenodigd.
Top


Koelkast onderbouw    15-01-2017

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, willen wij u vragen zelf de beker en broodtrommel van uw kind in de koelkast te plaatsen. Mocht u gebruik willen maken van de koelkast, wilt u dan de broodtrommel en beker voorzien van naam en groep? De koelkast is in eerste instantie alleen voor de onderbouw.
Top


Allergielijst    15-01-2017

Sommige allergieën komen en gaan, andere blijven een hele leven bestaan. Graag beschikken we over de meest actuele gegevens, zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Wij vragen u, indien van toepassing, deze gegevens in te voeren/te wijzigen in het ouderportal van Parnassys. In het tekst vak ‘opmerkingen’ kunt u dit bij uw kind aangeven. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een mail sturen naar d.hakkers@deregenboogdedemsvaart.nl
Top


Ouderbijdrage    15-01-2017

Eind januari zal de automatische incasso van de ouderbijdrage en schoolreisjes plaatsvinden. Wij willen de ouders die geen machtiging hebben afgegeven verzoeken om de ouderbijdrage voor 1 februari 2017 over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen’ NL61RABO0111.67.23.41 de ouderbijdrage bedraagt € 38,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-.
Top


PBS: RESPECT   15-01-2017

Deze week bespreken we algemene PBS lessen over RESPECT:
 • We praten op vriendelijke toon en spreken met aardige woorden.
 • We luisteren naar elkaar.
 • We raken elkaar alleen aan als het nodig is.
 • We letten op ons taalgebruik
 • Als je iemand moet corrigeren, doe het dan op een aardige manier.
Top


Luizencontrole    08-01-2017

Op woensdagmorgen 11 januari vindt er weer een luizencontrole plaats. De luizenouders kunnen de formulieren bij meester Sjaak in het directiekantoor halen. Wilt u deze dag uw kind(eren) niet met een ‘ingewikkeld’ kapsel of met gel naar school laten gaan?
Top


Oproep voor de creatieve middag.    08-01-2017

Vanaf 3 februari starten we met onze creatieve middag. Dit jaar willen we hier een andere draai aan geven. In periodes van zes weken willen we diverse creatieve, technische en culinaire activiteiten aanbieden. Hierbij kunt u o.m. denken aan:
 • tekenen
 • handenarbeid
 • muziekles
 • koken
 • dansen
 • Spaanse les
 • tuinieren(seizoen afhankelijk)
 • extiele werkvormen
 • technieklessen
 • vissen
 • schaakles etc.
In die periode zal elk kind 3 activiteiten doen, voor elke activiteit staan twee vrijdagmiddagen( 13.30 -14.45 u.) Na deze zes weken zullen de leerkrachten zelf de creatieve lessen weer invullen. Dit jaar plannen we één periode van zes weken. Na de evaluatie zal worden bepaald of deze circuitvorm in het nieuwe schooljaar vaker zal worden aangeboden.

Om dit te realiseren hebben we extra handen nodig. Wilt u ons zes weken ondersteunen bij de verschillende activiteiten, dan kunt u zich opgeven bij juf Jeanine of meester Sjaak via info@deregenboogdedemsvaart.nl B
ij voldoende aanmeldingen zal er een informatiemoment worden gepland en kunnen we 3 februari van start gaan. Dit informatiemoment zal plaatsvinden op vrijdag 20 januari, t.z.t. ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Helpt u ons mee?
Top


Vanuit de pleincommissie   08-01-2017

Er is al veel in gang gezet wat het plein betreft! Het geld dat we hebben gekregen van de Jumbo-actie is inmiddels verzilverd. We moesten een keuze maken uit artikelen van de site die daarbij hoorde. We hebben 3 bokspringpaaltjes besteld en twee dozen K'nex voor de hele school. Er zijn picknickbanken in de maak, die komen rondom de boompjes te staan. Er wordt op dit gewerkt aan het lassen van voetbaldoeltjes. En er komt een volleybal / trefbalveldje met belijning. De kinderen van groep 7 en 8 zijn met voorstellen voor een speeltoestellen gekomen. Hier gaan we een keuze uit maken. En er komen waarschijnlijk meerdere groenschermen bij. Bij de pannakooi komen hogere afscheidingen zodat de bal ook binnen het veld kan blijven. We willen dit allemaal graag zo snel mogelijk realiseren, maar merken ook dat we afhankelijk zijn van leveranciers en van het weer. Houd de Nieuwsboog in de gaten, we laten het u weten als we hulp nodig hebben.
Top


Geboorte dochter meester Jelmer   08-01-2017

Op woensdag 21 december is er bij Lianne en meester Jelmer een gezonde dochter geboren.
Nora Lynn is het nieuwe zusje van Isa. We wensen jullie veel geluk samen.

Top


Connect logopedie   08-01-2017

De logopedist en dyslexiespecialist van Connect logopedie kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, lezen, spellen, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten en drinken. Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer lezen over deze onderwerpen.

Door logopedische – en dyslexiezorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten van Connect intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter.

Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij ons aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. U kunt in overleg met de logopedist afstemmen of de logopedie het beste kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste is voor uw kind.

Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie vergoed vanuit het basispakket.

Hoe kunt u ons bereiken?
Mocht u een vraag hebben over uw kind, logopedie op school, logopedisch inhoudelijk of de observaties die in de klassen gaan plaatsvinden, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Natuurlijk geldt dit voor uw kinderen van alle leeftijden. Mocht u verder nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.
Anouk Broekmate (Aanwezig op woensdagmiddag) a.broekmate@connectlogopedie.nl
Silke Kregel- van Elburg (Aanwezig op vrijdagochtend) s.vanelburg@connectlogopedie.nl
Top


Parnassys Toetsen niet beschikbaar   08-01-2017

In het ouderportaal kunt op dit moment het onderdeel toetsen niet bekijken. Na de kerstvakantie worden namelijk de uitslagen van de Cito toetsen weer ingevoerd in Parnassys. Zodra dit is afgerond wordt het onderdeel toetsen weer open gesteld. U ontvangt hierover via de Nieuwsboog bericht.
Top


Incasso Ouderbijdrage    08-01-2017

Eind januari zal de automatische incasso van de ouderbijdrage en schoolreisjes plaatsvinden. Wij willen de ouders die geen machtiging hebben afgegeven verzoeken om de ouderbijdrage voor 1 februari 2017 over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen’ NL61RABO0111.67.23.41 de ouderbijdrage bedraagt € 38,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-. Wilt u alsnog een machtiging afgeven voor de automatische incasso, dan kunt u bijgevoegde machtiging invullen en inleveren bij de leerkracht.
Top


Oud papier   19-12-2016

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Combitrefbaltrophy   12-12-2016

Vrijdag 6 januari vindt de voorronde van het Combitrefbaltrophy in Dedemsvaart plaats. Aanmelden kan tot en met vrijdag 24 december via de site: www.hardenbergkids.nl. Het trefbaltoernooi wordt voor het 7e jaar op rij georganiseerd door de combinatiefunctionarissen van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Dit organiseren zij in het kader van Gewoon Gezond. Een onderdeel van deze aanpak is voldoende bewegen. Met dit toernooi willen zij graag de kinderen, ook in de vakanties, in beweging houden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.
/syndeo_data/media/Algemeen/Trefbal_Dedemsvaart.docx
Top


Kinderpostzegels    12-12-2016

De kinderen van De Regenboog hebben maar liefst een bedrag van € 6100,- opgehaald. Een geweldig resultaat.
Top


Uitkomst enquête Sociale veiligheid   12-12-2016

Tot 1 december bent u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de enquête sociale veiligheid. Van de 180 gezinnen die onze school telt, hebben 49 gezinnen deel genomen aan deze enquête. Dat is 27% van alle gezinnen. Dit percentage valt in de categorie tussen de 16% en 34% en is daarmee onvoldoende valide. Er kon gescoord worden op een 4 punts schaal, waarbij een gemiddelde score van 3 de ondergrens is. Ondanks dat de enquête niet valide is, wil ik u een algemeen beeld niet onthouden. Wat betreft de veiligheid, zowel op het plein als in het schoolgebouw, scoren we ruim boven de norm. Wat betreft de (preventieve) aanpak van het pesten scoren we iets onder de norm van 3. De toegankelijkheid van leerkrachten m.b.t. problemen wordt als ruim voldoende ervaren. Zowel de resultaten uit de leerlingenenquête, als de uitslag van de ouderenquête worden gebruik voor het uitzetten van nieuw beleid.
Top


Eten op school    12-12-2016

Je kind zit op de basisschool. Hij leert elke dag nieuwe dingen. Ook ziet hij wat andere kinderen mogen. Hoe ga je daarmee om? Bijvoorbeeld als het gaat om eten, snoep en frisdrank? Als je kind in de bovenbouw van de basisschool zit, wordt hij echt groot. Waarschijnlijk is hij volop in de groei, wordt hij zelfstandiger en heeft hij steeds meer een eigen mening over wat “normaal” is. Oók als het gaat om eten en snoepen. Je bent zelf inmiddels een ervaren ouder, maar toch vraag je je wel eens af wat normaal is. Of liever gezegd: “gezond” in het belang van je kind. Er lijkt geen grens te zijn aan de hoeveelheid verleidelijke producten voor kinderen. Kinderen worden bedolven onder een aanbod van steeds weer nieuwe tussendoortjes en drankjes.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat er keerzijden aan dit alles zijn. Meer en meer kinderen krijgen te maken met overgewicht. Dit komt doordat hun “energiebalans” verstoord raakt: ze krijgen meer energie (calorieën) binnen dan ze verbruiken. Anders gezegd: ze eten veel, maar bewegen te weinig.

Als school willen wij gezond voedingsgedrag bij kinderen stimuleren. Dit kunnen we niet zonder de hulp van ouders. Geef daarom lekker gezond eten mee naar school. Wanneer iedereen dat doet, zorg je met zijn allen voor een gezonde schoolomgeving. In deze gezonde schoolomgeving passen geen chips, snoep en luxe koeken. Deze dikmakers worden door ons dan ook weer mee gegeven.

Voor gezonde tips, verwijs ik u naar de onderstaande site. 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-etenvoor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
Top


Kerstkaarten   12-12-2016

Evenals voorgaande jaren doen we weer een oproep aan de kinderen (en hun ouders) om op school geen kerstkaarten uit te delen. Vooral voor kinderen die bijna geen kaarten krijgen, is het heel teleurstellend om te zien dat andere kinderen met veel kaarten naar huis gaan. We weten dat hier wisselend over wordt gedacht, maar doen toch ook dit jaar weer dit verzoek.
Top


Contactavond    04-12-2016

Binnenkort ontvangt u via de mail een uitnodiging voor de contactavond op 12 december. Het betreft een vrijwillige contactavond. Via het ouderportal van Parnassys kunt u zich opgeven voor deze avond. We plannen de gesprekken zoveel mogelijk achter elkaar, waardoor het niet altijd mogelijk is rekening te houden met voorkeurstijden. Kunt u zich niet aanmelden via Parnassys, dan kunt u een mail sturen naar info@deregenboogdedemsvaart.nl. Vermeld hierbij de naam en groep van uw kind(eren). U kunt zich tot uiterlijk donderdag 8 december aanmelden voor de contactavond. Deze contactavond is overigens niet voor groep 8. Per ongeluk zijn deze uitnodigingen wel verzonden. Later ontvangen de ouders met kinderen in groep 8 een uitnodiging om de uitslag van de NIO-toets te bespreken.
Top


Koelkast   04-12-2016

Vanaf volgende week staat er in de gang van de onderbouw een koelkast. Deze koelkast gaan we gebruiken voor de etenswaar van de kleuters. In de klas wordt het eten en drinken door de juf verzameld, zij zorgt er dan voor dat dit in de koelkast wordt geplaatst. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Om een eindeloos gepuzzel te voorkomen, vraag ik u de beker en trommel te voorzien van naam. Bekers en trommels zonder naam worden niet geplaatst in de koelkast. In eerste instantie gaan we dit uitproberen in de onderbouw. Mocht dit goed bevallen, dan zullen ook andere groepen een gezamenlijke koelkast krijgen.
Top


Klussen op het schoolplein   04-12-2016

Op zaterdag 26 november is de pleincommissie samen met een aantal ouders begonnen met de herinrichting van het schoolplein.

50 klimstenen
72 betonnen u-elementen
13 kruiwagens met zand
6 nieuwe planken op de bankjes
6 geschuurde metalen potloden ...
1 geschuurd klimrek
18 kopjes zelfgemaakte soep plus heel veel broodjes
2 hedera schermen
1 pleister
4 vrouwelijke fietsenreksjouwers

Helaas was het te koud om te verven, maar dat is ook weer een kans voor de mensen die vandaag niet konden helpen. Iedereen die zaterdag heeft geholpen: ontzettend bedankt.

Top


Kijkmoment thematisch werken   04-12-2016

Voor het eerst dit schooljaar hebben we op a.s. donderdag 8 december een kijkmoment in het kader van thematisch werken. De afgelopen tijd stond het thema ‘Derde Wereld’ ( grp.5 t/m 8), ‘Wat een verschil’(grp.1,2 en 4) en ‘Op Wielen(gr. 3), centraal. Tijdens dit kijkmoment geeft uw kind tekst en uitleg over wat hij/zij heeft gedaan tijdens het thematisch werken. In de klas van uw kind(eren) staan de werkstukken uitgestald. U bent hier vanaf 14.15 uur van harte welkom
Top


Sint bezoekt De Regenboog    04-12-2016

Maandag 5 december is het weer zover. Sinterklaas bezoekt onze school. Alle kinderen gaan eerst om 5 voor half 9 naar binnen, waarna de groepen zich verzamelen aan Krikkenstraat. Daar ontvangen we Sinterklaas, u bent hiervoor ook van harte uitgenodigd.

Na dit welkom bezoekt Sinterklaas de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 worden dit jaar door Sinterklaas kort bezocht. De surprises van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen voor de eerste bel naar binnen worden gebracht. Het wordt vast een hele gezellige dag!

Zoals in onze planning is opgenomen zijn de kinderen van de onderbouw (grp. 1 t/m 4)’s middags vrij.

Top


PBS: Gewenst gedrag in de gymzaal/speellokaal   04-12-2016

Deze week gaan de PBS lessen over: Gewenst gedrag in de gymzaal/speellokaal
 • We wachten op onze beurt.
 • Na toestemming van de leerkracht mogen we in het materialenhok.
 • We dragen sportschoenen of we lopen op blote voeten.
 • We praten tegen elkaar met de juiste stem (volume).
 • We zitten na het signaal van de leerkracht op de luisterlijn/plek.
 • We tonen respect als iemand iets niet durft of kan.
 • We gaan op een goede manier met de materialen om.
 • We houden ons aan de spelregels.
 • We gaan op een goede manier om met winnen en verliezen. 
       
Top


Vragenlijst van de Jeugdsportmonitor    27-11-2016

Heeft u de vragenlijst van de Jeugdsportmonitor al ingevuld?
 • Ja? Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet. U hoeft niet verder te lezen.
 • Nee? Lees dan onderstaand bericht hoe u mee kunt werken aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 10 minuten.
Tot en met 4 december loopt in uw gemeente de Jeugdsportmonitor, een onderzoek naar sport- en beweeggedrag en leefstijl. Vele scholen uit het basisonderwijs werken mee om de digitale vragenlijst te verspreiden. De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Om een betrouwbaar beeld omtrent sport, bewegen en leefstijl te kunnen geven is uw deelname zeer waardevol. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot. Hoe doet u mee? Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst.
https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2016deRegenboogDedemsvaart

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
 
Top


Instroomgroep    27-11-2016

Zoals u al eerder in een Nieuwsboog heeft kunnen lezen, starten we op maandag 9 januari met een tweede groep 1.

De huidige groep 1 wordt gesplitst en er ontstaan vanaf 9 januari twee groepen 1 van ongeveer 14 leerlingen. Tot de zomervakantie zullen in deze groepen nog kinderen instromen. Naar verwachting zullen deze groepen niet groter worden dan 20 leerlingen.

De kinderen in de ‘nieuwe’ groep 1 krijgen ’s ochtends les van juf Nadieh Mulder. Haar inzet is mogelijk geworden door de gespaarde formatie in te zetten. Helaas is deze formatie ontoereikend om haar ook de dinsdagmiddag en donderdagmiddag in te zetten.

We hebben daarom gekozen voor de volgende constructie. De kinderen die na 1 januari in groep 1 komen, gaan alleen de ochtenden naar school. Alle groep 1 kinderen die voor 1 januari 2017 op school zijn gekomen, gaan zowel ochtenden als de dinsdag- en donderdagmiddag naar school. Deze kinderen zitten de dinsdag- donderdagmiddag bij juf José.

Ouders van de betreffende kinderen zijn hierover al geïnformeerd. De nieuwe groep start in het nu nog lege lokaal, naast groep 1.
Top


Schoen zetten   27-11-2016

Op donderdag 1 december mogen de kinderen de schoen zetten. Daarom mogen de kinderen allemaal een schoen meenemen van thuis.

Top


Lootjes trekken    27-11-2016

Omdat Sinterklaas op 5 december niet alle kinderen van de school kan trakteren op cadeautjes, hebben de kinderen vanaf groep 5 lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat de kinderen voor maximaal € 4,- een cadeautje kopen en een surprise en een gedichtje maken, zodat het voor alle kinderen feest is.

Veel succes met de voorbereidingen. 
Top


Uitkomsten Enquête Sociale Veiligheid groep 6/7/8   27-11-2016


In de vorige Nieuwsboog informeerde ik u over de enquête sociale veiligheid. Zowel bij leerkrachten, ouders als kinderen is deze enquête, toegespitsts op de doelgroep, afgenomen. In de groepen 6, 7 en 8 is de enquête anoniem afgenomen. Op een vierpuntschaal is de norm door Chrono ingesteld op 3,00. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

De gemiddelde scores bij ‘voorvallen’ liet het volgende beeld zien.
 • Ik heb geen last van geweld op school                                                                                                          3,42
 • Ik heb geen last van bedreigingen op school                                                                                               3,66
 • Wanneer kinderen elkaar uitschelden, wordt dit gedrag door mijn juf/meester niet geaccepteerd  3,75
 • Wanneer ik op school gepest word, zorgen leerkrachten ervoor dat het pesten stopt                        3,47
 • De kinderen in mijn groep accepteren mij zoals ik ben, ik mag mezelf zijn                                            3,59
 • k heb op school geen last van vernielingen van mijn spullen                                                                    3,77
 • De school zorgt ervoor dat er geen spullen van mij of van anderen worden gestolen                         3,72
Top


Rabobank Coöperatie weken #VVS   27-11-2016

Op donderdagavond 17 november werden de cheques van de Coöperatie weken #VVS uitgereikt in ‘De Trefkoele’ te Dalfsen. De Rabobank stelde maar liefst een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor diverse maatschappelijke projecten. Rabobankleden konden hun stem uitbrengen op deze projecten. Aan de hand van een verdeelsleutel kregen alle projecten een x bedrag uitgereikt.

Naast deze stemmingronde werden er ook bonusprijzen uitgedeeld in de categorieën 'versterking winkelgebieden', 'herbestemming agrarische gebouwen' en een creativiteitsprijs. De stemming heeft de Regenboog een bedrag van € 1.384,41 opgeleverd! Alle stemmers hartelijk dank.

In de categorie ‘creativiteit’ hadden we een gedeelde 1e plaats en mochten we een bedrag van € 4.000,- in ontvangst nemen. Een fantastisch eindresultaat dat ten gunste komt aan de herinrichting van het plein.

In het bijzonder willen wij Esther Stokkelaar, Esmeralda Dorgelo en Sandra Engels danken voor hun inzet bij deze actie.

Top


Oud papier   21-11-2016

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


HELPT U ONS MEE OP 26 NOVEMBER?    11-11-2016

Op zaterdag 26 november organiseert de pleincommissie een klusdag voor het plein. Kunt u ons de hele dag of een dagdeel helpen, dan zijn we daarmee zeer geholpen. We beginnen om 10.00 uur en ronden de laatste klus om 15.00 uur af. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd!  
 
Helpt u ons mee? Graag uw opgave doorgeven aan Juf José (jose_holthuis@hotmail.com) of juf Karin (karinvandijk56@hotmail.nl)   

Top


Trefwoord    11-11-2016

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De  (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de tweede aflevering van 14 november 2016 tot en met 10 februari 2017 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 • Verbinden (week 46 t/m 48)
  Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers. Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).  
 • Kinderen van goede wil (week 49 t/m 51; kerstthema)
  Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen.  Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De boodschap van de engelen aan de herders (Lucas 2). 
 • Een goed begin… (week 2 en 3)
  Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens opnieuw aan te beginnen.  Bijbel: Jezus in de tempel (Lucas 2); Jezus’ doop door Johannes (Johannes 1); Jezus kiest leerlingen (Lucas 5). 
 • Waar ben je mee bezig? (week 4 t/m 6)
  Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen. Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de akker en de parel van de koopman (Matteüs 13). 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Waar ben je mee bezig?’ (23 januari t/m 10 februari). 
 
Met de spelcomputer op schoot of met een boek op de bank. Ravotten in de tuin en hollen op het veld. Kinderen zijn graag en veel bezig, en zeggen zelden dat ze het druk hebben. Dat zeggen volwassenen wel: druk met werken, met sporten, met twitteren, whatsappen en mailen. Bloggers en vloggers laten ons zelfs van minuut tot minuut weten waar ze mee bezig zijn. 
 
Een van de Bijbelverhalen in dit thema vertelt over Marta die zich het vuur uit de sloffen rent om haar gasten te bedienen. Ondertussen zit haar zus Maria op haar gemak te luisteren naar Jezus die met enkele vrienden bij de twee zussen op bezoek is. Als Marta haar zus Maria verwijt dat ze zit te niksen, kiest Jezus partij: voor Maria!  Actief zijn is prima, maar er moet ook af en toe een pauze zijn. Om even niets te doen en je af te vragen: waar zijn we allemaal mee bezig en draagt het bij aan het geluk van onszelf en anderen?  
 
Dat doen we in dit thema: goed om ons heen kijken, mensen bezig zien en er vragen bij stellen. Wat is de bedoeling van al dat whatsappen? Waarom laat iemand zich tatoeëren? Waarom is het leuk om een dans zo mooi mogelijk te doen? Wat is de zin van bungeejumpen? En is bellenblazen zinloos?  Net als in het Bijbelverhaal proberen we te ontdekken of en hoe al dat doen bijdraagt aan ons levensgeluk. En dan zijn we ‘goed bezig’. 
 
 
Top


Op de fiets of lopend naar school?   11-11-2016

Na de herbestrating van het schoolplein, is het fietsenhok opnieuw ingericht. Elke groep heeft nu z’n eigen deel van het fietsenhok. Wanneer de fietsen netjes worden geplaatst en de kinderen, die in de buurt van de school wonen, lopend komen, kunnen alle fietsen geplaatst worden. Wilt u, indien u binnen of op de rode lijn woont(zie kaartje), uw kind lopend naar school sturen? Tijdens gymdagen en andere activiteiten waarbij uw kind zijn of haar fiets nodig heeft, mag deze natuurlijk gewoon meegenomen worden. 

Top


Enquête Sociale Veiligheid   11-11-2016

Om een goed beeld te krijgen hoe u als ouder de sociale veiligheid op school ervaart,  is het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders de enquête  sociale veiligheid invullen. Op dit moment hebben we helaas te weinig respondenten om de opbrengst valide te noemen. Ik nodig u dan ook van harte uit, om de digitale vragenlijst ‘Sociale veiligheid’ alsnog  voor ons in te vullen. De inloggegevens voor de enquête heeft u inmiddels van mij ontvangen. U kunt tot 1 december de enquête invullen. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
 
Alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben de kindversie van deze enquête ingevuld.   Op een vierpuntsschaal  konden kinderen aangeven in hoeverre ze het eens waren met de verschillende stellingen.  Deze enquête hebben de kinderen anoniem ingevuld.  In de Nieuwsbrief zal ik u informeren over de uitslag. 
Top


Nieuwe leden voor Klankbordgroep   11-11-2016

Afgelopen jaar hebben de volgende leden afscheid genomen van de Klankbordgroep: Else de Ronde, Joyce Bredenoort en Marielle Mijnheer. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.  Jolanda Otter heeft haar termijn met een jaar verlengd. Aangezien de KBG over vertegenwoordigd was, ontstonden er niet drie, maar twee vacatures. In de Nieuwsboog voor de zomervakantie heb ik voor de invulling van deze vacatures een oproep  geplaatst in de Nieuwsboog. In totaal hebben zich vier ouders aangemeld. Na overleg met deze ouders is besloten dat Erik Menzo en Ageeth Jansen zitting nemen in KBG. Zij zullen bij de eerst volgende KBG vergadering aanwezig zijn. 
 
Top


Klussers gezocht!    04-11-2016

Op zaterdag 26 november organiseert de pleincommissie een klusdag voor het plein. Kunt u ons de hele dag of een dagdeel helpen, dan zijn we daarmee zeer geholpen.

We beginnen om 10.00 uur en ronden de laatste klus om 15.00 uur af. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd!

Werkzaamheden op het grote plein:
* 3 betonnen bankjes plaatsen en de planken vernieuwen.
* Groene bankjes bij de tafeltennistafel opschuren en verven.
* Het rode klimrek schuren en verven.
* Hek plaatsen bij de pannakooi. (betonijzer)
* Potloden van het fietsenhok verven.
* Klimstenen plaatsen.
* Witte belijning voor het voetbalveld en het volleybalveld/trefbalveld.
* U elementen plaatsten + beplanting.
* 2 ronde picknickbankjes maken en plaatsen om de bomen.

Werkzaamheden op het kleuterplein.
* Het piratenschip opschuren en verven.
* Haken vastzetten.
* Belijning en rotonde opnieuw verven.
* Ballenvanger herplaatsen.

Helpt u ons mee?
Graag uw opgave doorgeven aan
Juf José (jose_holthuis@hotmail.com) of juf Karin (karinvandijk56@hotmail.nl)

  
Top


Bruiloft juf Christa   04-11-2016

Lieve kinderen, ouders en collega’s van De Regenboog,

Afgelopen vrijdag hebben wij mogen genieten van een fantastische bruiloft! Wat een prachtige dag was het en wat was het leuk dat er op school ook zoveel kinderen en oud leerlingen bij ons feest aanwezig waren. Mijn groep 5 was zelfs in de kerk in Kampen aanwezig. Heel fijn! We zijn enorm verwend met cadeautjes, kaarten, lieve woorden en stralende gezichten van kinderen die ook genoten. Bedankt voor alle moeite en aandacht!

Hartelijke groeten,
Juf Christa en Martin Renes-Grijsen
Chimène, Shania en Lova
Top


Terugblik Ouderavond thema EHBO   04-11-2016

Afgelopen donderdag werd de jaarlijkse ouderavond gehouden. Tijdens het formele gedeelte werd verslag gedaan uit de verschillende oudercommissies en werden de scheidende en nieuwe leden genoemd.

Claudia Batterink van het plaatselijke Rode Kruis hield daarna een enthousiast verhaal over kinder E.H.B.O. Zij gaf de hoorders veel nuttig tips mee. Wist u dat 3% van alle Nederlanders een E.H.B.O. diploma heeft, terwijl dit in Duitsland 80% is!

Na haar verhaal was er ruimte om te oefenen met o.a. drukverbanden, het pleisterpakken en spelen van E.H.B.O. spellen. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

Jaarlijks volgen de kinderen van groep 8 een E.H.B.O. cursus op school. Deze zal ook dit jaar weer worden gegeven door juf Christa. Binnenkort ontvangen de ouders en kinderen uit groep 8 hierover aanvullende informatie. Op www.ikehbo.nl vindt u handige E.H.B.O. tips voor in en om het huis.

 
Top


Honden    04-11-2016

Er zijn ouders die bij het brengen en/of ophalen van hun kinderen de hond meenemen. Een aantal kinderen zijn erg bang voor (opspringende) honden. Mocht u uw hond meenemen, wilt u dit dan kort aangelijnd doen? In verband met de hygiëne en veiligheid is het voor honden verboden in school. Op dierendag maken we hierop een uitzondering.
Top


Naschools cursusaanbod Cultuurkoepel Vechtdal   04-11-2016

Sinds de Herfstvakantie staan er weer nieuwe cursussen online op www.hardenbergkids.nl.
In Dedemsvaart staan deze ronde weer leuke (nieuwe) cursussen geprogrammeerd in samenwerking met vakdocenten / aanbieders, zoals: Kids Latin (vervolgcursus), Ontdek de Piano, IJzer Smeden, Moderne Dans en Toneel: Ontdek ‘t!

De rechtstreekse link naar de cursussen per plaats (waaronder ook Dedemsvaart) treft u hieronder: http://www.hardenbergkids.nl/category/kunst/125/cultuurkoepelvechtdal/8
Top


Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland   04-11-2016

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met jullie mee.

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging.

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De dagen dat de GGD op hun locatie aan de Schuttevaer zitten voor een inloopspreekuur zijn:
- maandag van 9.00 tot 9.30 uur
- donderdag van 13.00 tot 13.30 uur

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl 
Top


Fietsproject met de Stuw   02-11-2016

Op donderdag 27 oktober werden de fietsen van kinderen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. Indien mogelijk werden kleine reparaties uitgevoerd. Elk kind heeft een keuringsrapport ontvangen met eventuele aanbevelingen voor reparaties. We willen de vrijwilligers van ‘De Stuw’ hartelijk danken voor hun bijdrage.
Top


Sociale veiligheid   02-11-2016

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen, is het van belang dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Daarvoor is het nodig dat ze zich sociaal, weerbaar maar ook kwetsbaar kunnen opstellen, gezien en geaccepteerd worden en het gevoel hebben erbij te horen.

Voorwaarde voor het welbevinden van een leerling is dat de sociale veiligheid op school gewaarborgd is. Sociale veiligheid gaat hierbij over meer dan het tegengaan en optreden bij onveiligheid. Het gaat over de ruimte voor leerlingen om tot ontwikkeling te komen, om fouten te kunnen maken, om verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken.

Onderwijsinspectie
Sinds 2006 beoordeelt de onderwijsinspectie tijdens het jaarlijkse onderzoek de sociale veiligheid van kinderen en personeel. De school moet kunnen aantonen dat zij de sociale veiligheid waarborgt met (beleids)maatregelen op het gebied van inzicht, preventie en optreden. Voor het verkrijgen van inzicht, wordt de school geacht eens per 2 jaar alle ouders, leerlingen en personeelsleden systematisch te ondervragen over hun veiligheidsbeleving.

Uw mening
Daarom willen wij uw mening horen en meenemen. We nodigen u, van harte uit, om de digitale vragenlijst ‘Sociale veiligheid’ voor ons in te vullen. De inloggegevens voor de enquête worden u volgende week via de mail verstrekt. U kunt tot 1 december de enquête invullen. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

De vragenlijsten
De vragenlijsten zijn afkomstig uit ons kwaliteitssysteem WMK-PO. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit en prestaties goed vergelijken met andere scholen behorende bij stichting Chrono en met andere scholen in Nederland. Het invullen van de vragenlijsten kost u ongeveer 10 tot 15 minuten.

Wat doen wij met de uitkomst?
De uitkomsten geven inzicht in de kwaliteiten die we moeten vasthouden (borgen). Maar ook in de aspecten, die we willen verbeteren. De uitkomst geeft ons dan ook handvatten om een eventuele gerichte kwaliteitsverbetering in te zetten.

Alvast bedankt.
Top


Ouderavond met thema EHBO bij Kinderen   02-11-2016

Op donderdagavond 3 november organiseert de Regenboog haar jaarlijkse Ouderavond waarbij de OAC, de MR en de Klankbordgroep u als ouders graag kort bijpraten over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Na het officiële gedeelte bieden wij u een interessant onderwerp aan: “EHBO bij kinderen” . Tijdens deze avond geeft Claudia Batterink informatie over waar u als ouder op moet letten bij het geven van EHBO aan kinderen. Elk jaar komen gemiddeld 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulp terecht na een ongeluk thuis. Gelukkig ben jij als ouder altijd in de buurt van je kind en kun je EHBO verlenen als dat nodig is… toch?

Datum : donderdag 3 november 2016
Tijd : 20:00 uur (vanaf 19.45 uur koffie/thee)
Top


Oud papier   24-10-2016

Plaats hier je tekst (verwijs bijvoorbeeld naar de fotoalbums)
Top


Luizencontrole    20-10-2016

Op woensdagmorgen 26 oktober vindt er weer een luizencontrole plaats. De luizenouders kunnen de formulieren bij meester Sjaak in het directiekantoor halen. Wilt u ervoor zorgen dat het haar van uw kind niet is ingevlochten en er geen gel in zit?
Top


Rabobank Coöperatie Weken #VVS, kom in actie!    20-10-2016

Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven zij jaarlijks een deel van de winst terug aan de samenleving. Dit jaar stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek €100.000,- beschikbaar voor buurtversterkende initiatieven.

Ook onze school doet mee aan de Rabobank Coöperatie Weken!
Stemmen Van 26 oktober t/m 9 november 2016 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete initiatief. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep: Stem op de Regenboog! Helpt u ons mee?
Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de vernieuwing van ons schoolplein! Onze school bevindt zich in het dorpscentrum waardoor ons schoolplein tevens een maatschappelijke functie heeft voor de kinderen in de buurt. Graag zouden wij het schoolplein weer aantrekkelijk en "groener" willen maken voor de kinderen.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan onze school tijdens de Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Vaart en Vechtstreek.

Kijk voor meer info www.rabobank.nl/vvs.
Bedankt voor jouw steun!

Top


Broodschool bedankt!   20-10-2016

Met de start van het continurooster is er een einde gekomen aan de broodschool. Na betaling van de laatste broodschoolouders en een traktatie aan de broodschoolkinderen, bleef er nog een bedrag van rond de € 400,- over. Dit bedrag heb ik vorige week in ontvangst mogen nemen, wel onder die bediening dat het ten gunste zou komen aan het schoolplein. Zodra de herinrichting van het plein gereed is, informeren wij u op welke wijze dit geld is besteed. Alle broodschoolouders hartelijk dank!
 
Top


Fietsproject    20-10-2016

Op donderdag 27 oktober worden alle fietsen van kinderen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. Alle kinderen van deze groepen mogen dan de fiets meenemen. De fietsen worden op diverse onderdelen door vrijwilligers gekeurd, ondermeer op verlichting en remmen.
Top


Trouwerij Juf Christa   20-10-2016

Vrijdag 28 oktober gaan juf Christa en Martin trouwen. Daarom is het 's middags ook feest op school!

Juf Christa en Martin en zijn kinderen komen namelijk deze dag ook nog op school om zo de leerlingen van de Regenboog te laten delen in de feestvreugde. Om 13.00 uur zal er op het schoolplein (we hopen op mooi weer!) een plechtigheid plaatsvinden. Dit zal ongeveer een kwartiertje duren. Daarna gaan het bruidspaar en alle leerlingen van de bovenbouw naar binnen en is er nog een programma in het speellokaal voor hen.

Bij het buitengebeuren zijn alle ouders, kinderen van de onderbouw en oud-leerlingen ook van harte welkom. Om 16.00 uur trouwen juf Christa en Martin in de kerk in Kampen. De leerlingen van groep 5 gaan daar gezamenlijk naar toe.

Wilt u een kaart sturen, dan kan dit naar:
Martin en Christa Renes
Floris V Straat 28
8265 WT Kampen
 
 
Top


Edukans - Schoenmaatjes   07-10-2016

Beste ouders/verzorgers,                                                                         

Dit schooljaar hebben wij Edukans als Goed Doel gekozen voor alle acties. Wij starten met het project “Schoenmaatjes”. Met Schoenmaatjes vullen kinderen in Nederland een schoenendoos voor een kind in een arm land. Als Schoenmaatje laat jij weten dat je aan een vriendje ver weg denkt. Een onvergetelijk cadeau!
Met de schoolspullen in jouw schoenendoos help je kinderen op school!

Wij hopen als school dat elk gezin (of eventueel samen met een ander gezin) een schoenendoos vult voor een kind in Albanië, Moldavië, Irak of Ghana.

We geven alle kinderen een schoenendoos mee (deze heeft de goede maten voor verzending naar de verschillende landen). In de folder kunt u lezen wat de basisinhoud is en waarmee u de schoenendoos verder kunt vullen.

Via het machtigingsformulier kunnen jullie als gezin “jullie” schoenendoos ook volgen tot aan de plaats van bestemming. Dit formulier graag apart aan de leerkracht geven en niet in de schoenendoos stoppen (deze moeten namelijk in een aparte envelop worden verstuurd).

Wij hopen als school dat velen van jullie één (of wellicht meerdere) schoenendozen willen vullen voor andere schoolgaande kinderen die zonder deze schoolspullen simpelweg niet naar school toe kunnen.
Op 23 november brengen we alle schoenendozen naar Balkbrug en vandaaruit gaan ze naar de grote sorteerplekken. Het zou daarom erg fijn zijn als alle schoenendozen vóór vrijdag 11 november weer terug zijn op school.

Heeft u vragen of heeft u eventueel spullen extra voor de schoenendozen (zodat we nóg meer schoenendozen kunnen vullen), dan kunt u zich richten tot juf Wendy. Zij coördineert dit project.

Met vriendelijke groet,
Team De Regenboog
 
Top


Kinderboekenweek van start!    07-10-2016

Afgelopen donderdag is de kinderboekenweek van start gegaan!
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar: OMA’s en OPA’s Voor altijd jong!

De kinderen hebben gedanst op het lied Voor altijd jong van Kinderen voor kinderen. Ook in de komende week zal er in alle groepen veel aandacht worden besteed aan de Kinderboekenweek.

Op vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een kleedjesmarkt! Deze afsluiting is van 11:00u-12:00u. Alle kinderen die thuis boeken/strips hebben waar ze niet meer uit lezen, mogen met hun kleedje en boeken een plekje zoeken op het plein en bij regen binnen. Alle boeken wordt verkocht voor €0,50 per stuk. Het geld dat zo verdiend wordt is voor jezelf!

Denkt u ook nog aan de ZWERFBOEKENKAST
In de kinderboekenweek willen we op school ook de zwerfboekenkast introduceren. Kinderen kunnen zelf een gelezen kinderboek meenemen voor in de zwerfboekenkast. Bij je leerkracht kun je een kinderzwerfboeksticker halen en die plak je op het boek. Vervolgens zet je het boek in de zwerfboekenkast. Ieder kind mag uit deze zwerfboekenkast een boek met een kinderzwerfboek-sticker meenemen om thuis te lezen. De zwerfboeken zijn van niemand en van iedereen. En iedereen mag deze boeken lezen. De zwerfboekenkast staat in de hal bij de hoofdingang. Voor de groepen 1 en 2 komt er een kast in de onderbouwafdeling.

Voor vragen kunt u terecht bij juf Frida en juf Ineke
Top


PBS - gewenst gedrag in de computerruimte   07-10-2016

Deze week herhalen we de afspraken van week 40: Gewenst gedrag in de computerruimte
 • We gebruiken internet zoals de schoolafspraak is.
 • We zijn stil of gebruiken onze maatjesstem als het nodig is.
 • We tonen respect voor eigendommen van anderen.
 • We laten anderen rustig werken.
 • We werken aan onze eigen opdracht / taak.
 • We laten de ruimte netjes achter.
Top


Korfbaltoernooi 12 oktober   07-10-2016

Op woensdag 12 oktober wordt het schoolkorfbaltoernooi gehouden. Er zijn zoveel aanmeldingen dat we vier teams kunnen vullen, helaas is er maar ruimte voor twee teams. Juf Leni en juf Linda zullen loten welke kinderen woensdag mogen spelen. Nu hebben we een probleem. Er heeft zich tot nu toe geen enkele ouder opgegeven om een team te begeleiden of een wedstrijd te fluiten. Zonder deze extra hulp kunnen we niet meedoen met het toernooi. Wij blijven positief en hopen dat er ouders zijn die zich alsnog aanmelden. Helpt u ons? U kunt contact opnemen met linda_oostenbrink@hotmail.com of leniploeg@hotmail.com
Top


Jumbo spaaractie De   07-10-2016

De laatste ’Sparen voor je School’ actieweek is ingegaan! Tot en met 11 oktober ontvangt u nog Sparen voor je School- punten bij iedere besteding van € 10,-. Deze week is het de allerlaatste kans om nog zoveel mogelijk punten te verzamelen! De punten kunnen tot en met 26 oktober verzilverd worden op www.jumbosparenvoorjeschool.nl
Top


Wetenschap en techniek   07-10-2016

Wetenschap en techniek wordt steeds belangrijker is de 21e eeuw. Daarom steunt het KWTO scholen die hier mee aan de slag gaan. Onze school heeft subsidie gekregen van KWTO, Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost. KWTO stimuleert scholen aan de slag te gaan met Onderzoekend en Ontwerpend leren. Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw. Binnen onze school doen wij middels het thematisch werken bij de wereld oriënterende vakken al een beroep op deze 21e -eeuwse vaardigheden bij kinderen. De toegekende subsidie gaan we inzetten om het thematisch werken te verdiepen en techniek een vast onderdeel te maken van ons onderwijsaanbod.
Top


Contactpersonen    07-10-2016

Er zit je iets dwars… Je hebt een probleem, een klacht… Wat kun je doen? Er is een mogelijkheid om met iemand op school, in vertrouwen, te praten! Uw kind heeft een flyer meegekregen over de contactpersonen van school. Soms hebben kinderen zorgen die ze niet kunnen of durven delen met hun ouders of eigen leerkracht. Dan kunnen ze bij ons terecht. Wij luisteren, vaak is dit al genoeg. Maar zijn de zorgen erg groot dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. Juf Christa en juf Jeanine
Top


PBS: Gewenst gedrag in de computerruimte   30-09-2016

Deze week gaan de PBS lessen over: Gewenst gedrag in de computerruimte
 • We gebruiken internet zoals de schoolafspraak is.
 • We zijn stil of gebruiken onze maatjesstem als het nodig is.
 • We tonen respect voor eigendommen van anderen. 
 • We laten anderen rustig werken.
 • We werken aan onze eigen opdracht / taak. 
 • We laten de ruimte netjes achter.
Top


Dierendagtentoonstelling   30-09-2016

Volgende week dinsdag 4 oktober is het weer dierendag. De dag om onze huisdieren eens extra te verwennen.

Ook dit jaar weer mogen de kinderen hun huisdier laten zien aan elkaar. Misschien zijn er zelf wel kinderen die een echt boerderijdier, zoals bijvoorbeeld een schaap, geit of kip, mee kunnen nemen naar school. Dat zou natuurlijk erg leuk zijn aangezien wij met thematisch werk over het thema “de boerderij” werken. De kinderen die geen huisdier hebben, mogen natuurlijk hun knuffeldier meenemen.

De kinderen mogen dinsdagmorgen op het schoolplein blijven, dan gaan we rond 9 uur gezamenlijk naar binnen.

Top


Zwerfboekenkast   30-09-2016

In deze kinderboekenweek willen we op de Regenboog ook een zwerfboekenkast introduceren.

Kinderen kunnen zelf een gelezen kinderboek meenemen voor in de zwerfboekenkast. Bij je leerkracht kun je een kinderzwerfboek-sticker halen en die plak je op het boek. Vervolgens zet je het boek in de zwerfboekenkast.

Ieder kind mag uit deze zwerfboekenkast een boek met een kinderzwerfboek-sticker meenemen om thuis te lezen. De zwerfboeken zijn van niemand en van iedereen. En iedereen mag deze boeken lezen.

De zwerfboekenkast staat in de hal bij de hoofdingang. Voor de groepen 1 en 2 komt er een kast in de onderbouwafdeling.

Voor vragen kunt u terecht bij juf Frida en juf Ineke
Top


Kinderboekenweek   30-09-2016

Aanstaande woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek!


Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar: VOOR ALTIJD JONG Omdat we woensdag een studiedag hebben starten we a.s. donderdag de kinderboekenweek met een gezamenlijke opening op het plein. We zingen en dansen op het liedje ‘Voor altijd jong’ van Kinderen voor kinderen. In deze weken zal er in de klassen veel aandacht worden besteed aan de Kinderboekenweek, dit doet iedere leerkracht op zijn eigen manier.

Op vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een kleedjesmarkt! Deze afsluiting is van 11:00u-12:00u. Alle kinderen die thuis boeken/strips hebben waar ze niet meer uit lezen, mogen met hun kleedje en boeken een plekje zoeken op het plein. Alle boeken wordt verkocht voor €0,50 per stuk. Het geld dat zo verdiend wordt is voor jezelf!
Top


Vacature: MR-lid    30-09-2016

Wij zijn op zoek naar een nieuw ouderlid voor de MR. De vacature is ontstaan doordat Anita Meerlo haar functie in de MR neerlegt.

De MR bestaat uit ouders die samen met personeelsleden van de school meepraten en meebeslissen over verschillende onderwerpen en beleidsmatige zaken binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school. De MR heeft een wettelijke instemmings- of adviesrecht bij diverse onderwerpen. Zo mag de MR instemming geven over het schoolplan en mogen we advies uitbrengen bij bv. wijzigingen in het beleid of in de organisatie van de school. Kortom de MR is een belangrijk orgaan binnen de school.

De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Als u het belangrijk vindt om via de MR mee te denken, praten en beslissen over de gang van zaken op de school van uw kind(eren), meldt u zich dan aan als kandidaat bij: Petra Compagner (email: edwinenpetrac@gmail.com), Irene van Staveren (email: irene1975@live.nl) of Anita Meerlo ( rameerlo58@gmail.com). Ook als u eerst, geheel vrijblijvend, meer informatie wilt, kunt u ons mailen.

U kunt zich aanmelden voor vrijdag 14 oktober a.s. Als er meerdere kandidaten zijn, dan worden er verkiezingen gehouden.

Top


Jumbo puntenactie   30-09-2016

Inmiddels stromen de punten voor onze school binnen. Vanmorgen stond de teller op 4141 punten, een prachtige tussenstand!
Een aantal ouders zijn druk doende de codes van de punten in te voeren, dat is een hele klus. U zou hen erg helpen door zelf uw punten in te voeren. Dat kan vrij eenvoudig, u gaat daarvoor naar: https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/pcb-de-regenboog/
Alvast hartelijk dank.
Top


Actie Schoenmaatje    30-09-2016

Dit schooljaar hebben wij Edukans als Goed Doel gekozen voor alle acties. Wij starten vanaf 10 oktober met het project “Schoenmaatjes”. Met Schoenmaatjes vullen kinderen in Nederland een schoenendoos voor een kind in een arm land. Als Schoenmaatje laat jij weten dat je aan een vriendje ver weg denkt. Een onvergetelijk cadeau! Met de schoolspullen in jouw schoenendoos help je kinderen op school! Binnenkort ontvangt u een brief met aanvullende informatie.

Top


Klaar-over gezocht!   30-09-2016

Voor de maandagmiddag zijn we nog op zoek naar een klaar-over.
Lijkt het jou wat om dit 1x per week te doen, mail dan naar robertenjanet@telfort.nl
Het gaat om 15 minuten per week van 14.45 uur tot 15.00 uur.
Zo help jij ook mee met het veilig oversteken van onze kinderen.
Kun je niet op maandag, maar wil je op een andere dag helpen, laat het vooral weten!


 
Top


Oud papier   26-09-2016

Het inzamelen van oud papier is belangrijk voor onze school. Van de opbrengsten kunnen we namelijk weer leuke activiteiten doen met de kinderen. Twijfel dus niet en breng uw oud papier naar de Regenboog!
Top


Gewenst gedrag op de gangen   26-09-2016

Deze week staat het gewenste gedrag op de gangen centraal. 
 • We lopen rustig en aan de rechterkant op de trap.
 • We hangen onze jas en tas aan de kapstok (of leggen de tas in de bak).
 • We praten met onze maatjesstem.
 • We luisteren naar volwassenen.
 • We houden rekening met elkaar.
 • We gaan op tijd naar de plek waar we zijn moeten. 

Top


Bedankje van juf Lidy   26-09-2016

Dank je wel allemaal!

Wat een mooie dag was het vrijdag 9 september! Wat heb ik genoten. Een heerlijk ontbijt, het ritje in de Mini Cabrio naar de bloemenzee op school. De kinderen die er allemaal super mooi uitzagen.  De cadeautjes, een horloge, theeglazen, tegoedbon voor musicalkaartjes voor The Lion King, mappen met mooie tekeningen en later nog een fotoboek van de feestdag. Samen genieten van goochelaar Magic John. Het was in één woord: geweldig. Een dag om nooit te vergeten!
Juf Lidy Kroezen 

Top


Acties voor het schoolplein    26-09-2016

Zoals het er nu uit ziet zal het plein rond de herfstvakantie onder handen worden genomen. Allereerst wordt de bestrating aangepakt. 

We hebben vorig schooljaar een aantal acties gevoerd om geld in te zamelen voor het aanpassen van het grote plein. We hebben helaas nog niet genoeg om alle leuke plannen te kunnen realiseren!  

Op dit moment loopt de actie “Sparen voor je School” van Jumbo. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Op de website https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/?id=2482 kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. U kunt uw gespaarde punten ook in de box van de Regenboog in de winkel stoppen of leveren bij ons op school. Bedankt voor het meesparen!  

We hebben ons ook ingeschreven voor de Rabobank Coöperatie Weken #VVS van Rabobank Vaart en Vechtstreek! De Rabobank stelt een prachtig bedrag beschikbaar en de leden van de Rabobank bepalen waar dit bedrag naar toe gaat. Bent u klant, maar nog geen lid? Dan kunt u zich voor 26-9 aanmelden via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vaart-en-vechtstreek/uwlidmaatschap/ . U krijgt dan in oktober een stemkaart, waarbij u kunt stemmen op de Regenboog!  
 
Top


Vervanging juf Jeanine    26-09-2016

Vanaf deze week zal juf Jeanine met haar IB werkzaamheden starten op de donderdagochtenden. In de vorige Nieuwsboog was nog niet bekend wie haar voor de klas zou vervangen. Inmiddels weten we meer en zal juf Leni op donderdagochtend groep 7 voor haar rekening nemen. 
Top


Contactavond en omgekeerde oudergesprekken   26-09-2016

Op donderdag  6 en maandag  10 oktober (voor groep 2/3 op 11 okt) vinden de verplichte contactavonden plaats. U ontvangt  vòòr vrijdag 30 september via de mail hiervoor een uitnodiging . Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de school. Als u beslist niet op de aangegeven tijd kunt, kunt u eventueel  met een andere ouder ruilen. Dit dient u dan zelf te regelen, in overleg met de groepsleerkracht van uw kind. De overzichtslijsten hangen vanaf maandag  3 oktober bij de desbetreffende lokalen.  
 
Omgekeerde oudergesprekken tijdens de eerste contactavond
Dit jaar willen we net als vorig jaar ‘omgekeerde oudergesprekken’  voeren. Het is voor leerkrachten prettig om te weten hoe u uw kind ziet, hoe uw kind over school praat en welke wensen u heeft ten aanzien van dit schooljaar. In de bijlage bij de Nieuwsboog van 23 september vindt u een formulier die u digitaal in kunt vullen en kunt sturen naar de leerkracht van uw kind. (voorletter punt achternaam @deregenboogdedemsvaart.nl).
Heeft u meer kinderen op school , dan graag voor ieder kind een formulier invullen.  Dinsdag ontvangt ieder kind een papieren exemplaar, sommige ouders vinden dit prettiger om in te vullen. Onze voorkeur gaat uit naar digitaal invullen omdat de leerkracht het formulier dan gemakkelijker op kan slaan in het leerlingvolgsysteem. Wilt u dit formulier terugsturen of meegeven 2 dagen voordat u op de contactavond komt? Uiteraard is er ook gelegenheid naar het welbevinden van uw kind op school te informeren.  
Samen maken we het onderwijs voor onze kinderen! 
Top


Inlogcodes Schoolapp voor inzien groepspagina   17-09-2016

Onze school heeft een eigen SchoolApp!

De SchoolApp is gekoppeld aan onze website. U vindt er de meest recente nieuwsitems, de schoolkalender, de laatste nieuwsbrieven en fotoalbums! Met de groepscode van de groep van uw kind kunt u nu ook de groepspagina bekijken!

Zoek in de Apple App Store of in de Google Play naar 'SchoolsUnited' en dan vindt u vervolgens 'SchoolApp'. Installeer deze app en voer vervolgens eenmalig ons webadres in: deregenboogdedemsvaart.nl.

De groepscodes ontvangt u hierbij:
 
Groep  Leescode ouders
Groep 1 1617groep1
Groep 2 1617groep2
Groep 2/3 1617gr23
Groep 3 1617groep3
Groep 4 1617groep4
Groep 5 1617groep5
Groep 6 1617groep6
Groep 7 1617groep7
Groep 7/8 1617gr78
Groep 8 1617groep8
Top


Vervanging juf Klari    17-09-2016

Al jaren kampt juf Klari met reumatische gezondheidsproblemen, de afgelopen tijd nemen deze klachten helaas steeds verder toe. Op dit moment kan zij alleen functioneren door strikt rust te nemen, medicatie te slikken en haar behandelingen te volgen. De geringste fysieke inspanning veroorzaakt haar al pijn.

Aangezien er op korte termijn geen uitzicht is op een verbetering van haar situatie, is er samen met Klari, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts en directie gekeken naar wat er wel mogelijk is. Doorslaggevend voor de keuze was de mate waarin bepaalde werkzaamheden haar fysiek belasten en hoe de taak is in te vullen op verschillende tijden waarbij oefeningen en rust goed af te wisselen zijn en waarbij voorkomen wordt dat ze door haar grenzen gaat en oefeningen zelfs averechts werken.

De IB-taken zijn het minst goed in te delen zijn naast de revalidatie. In overleg is daarom besloten dat ze haar werkzaamheden als IB-er van onze school voor langere tijd neer legt. Haar bovenschoolse werkzaamheden als schoolopleider van Chrono alsmede de MR, beeldintervisiecoach en begeleider van de leerlingenraad van onze school zal zij blijven vervullen.

Vanaf maandag 26 september zullen haar werkzaamheden als IB-er overgenomen worden door juf Christa (die al op maandag werkt als IBer) en juf Jeanine. Juf Jeanet is tijdelijk bereid wat meer te werken en zal juf Christa op de donderdagochtend in groep 5 vervangen. Mochten er op woensdag IB- vergaderingen zijn, dan zal zij i.p.v. de donderdagochtend, de woensdag vervangen. Juf Jeanine zal op de donderdagochtend vrij worden geroosterd voor IB- taken, haar vervanger is op dit moment nog niet bekend.
Top


Vacature PBS-team   17-09-2016

Onze school is een basisschool die zich richt op een positief schoolklimaat. Alleen als een kind zich veilig voelt, kan het goed presteren. Een veilige schoolomgeving leidt meestal ook tot betere leerprestaties. Om tot dat veilige schoolklimaat te komen, gebruiken we PBS.

Positive Behaviour Support is een aanpak om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en om te buigen naar gewenst gedrag.
Het motto is: gedrag kun je leren.

PBS is een schoolbreed programma dat de eenheid van afspraken binnen de school bevordert. Het heeft een integrale aanpak waarbij het directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn wil krijgen voor wat betreft het omgaan met gedrag.

Om dit proces te sturen is er een PBS team dat bestaat uit directie, intern begeleider, leerkrachten, conciërge, ouders en een interne coach. Nu is er een vacature ontstaan voor een ouder. Wie wil met ons meedenken? Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot Lidy Veltink

Top


PBS - gewenst gedrag in de gangen/trappen   17-09-2016

Deze week gaan de PBS lessen over: Gewenst gedrag in de gangen/trappen
 • We lopen rustig en aan de rechterkant op de trap.
 • We hangen onze jas en tas aan de kapstok (of leggen de tas in de bak).
 • We praten met onze maatjesstem.
 • We luisteren naar volwassenen.
 • We houden rekening met elkaar.
 • We gaan op tijd naar de plek waar we zijn moeten.
Top


Studiedag team    17-09-2016

Op 19 september hebben we onze eerste studiedag van dit schooljaar, alle kinderen zijn die dag vrij. U kunt alle data van de studiedagen terugvinden in de kalender en de schoolgids, beide zijn te vinden op onze schoolsite. De volgende studiedag is van onze stichting Chrono vindt plaats op woensdag 5 oktober.
Top


Update Sociale vaardigheidstraining groep 5 t/m 8    17-09-2016

Op 7-9 meldden we dat er een sociale vaardigheidstraining werd georganiseerd voor kinderen uit de groepen 5 t/m8. Deze week ontvingen we bericht dat dit verkeerd doorgegeven was. Voor kinderen van groep 5 en 6 is er WEL een sovatraining, voor kinderen uit groep 7 en 8 NIET in het najaar.

Wel is er een Rots en Watertraining mogelijk via de Kern voor kinderen uit die groepen. De insteek is anders, maar deze training kan ook heel zinvol zijn voor kinderen die wat zekerder willen worden in sociale situaties. De training (maar ongetwijfeld met een aantal andere oefeningen) is ook enkele malen op school gegeven. Het kan heel goed zijn om een training nog eens te volgen in een andere context, met andere kinderen.

Denkt u dat uw kind wel wat stevigheid in het sociale contact kan gebruiken, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van u kind en vervolgens kan de leerkracht via de intern begeleider hem/haar aan melden voor de training. De trainingen zijn kosteloos. U kunt dit doen door te bellen met het regionaal nummer 0523-236050 met de vermelding dat het gaat om een aanmelding voor de Sociale Vaardigheidstraining.
Top


Aanmelden leerlingen    17-09-2016

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017 4 jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden? Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding voor ouders een schoolkeuze maken.
Top


Kwink en PBS    17-09-2016

Dit schooljaar maken we naast onze PBS afspraken ook gebruik van de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling Kwink. In Kwink zijn alle kernelementen van PBS verwerkt. Het is een schoolbreed lesprogramma voor alle groepen. Kern: preventie met een sterk beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep. De positieve benadering wordt in Kwink o.a. concreet in gedragversterkers en in aandacht voor duidelijk klassenmanagement. Met Kwink worden kinderen sociaal-emotioneel vaardiger waardoor ze meer geneigd zijn gewenst gedrag te vertonen.

Samenwerking school en ouders Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Het is fijn om als kind te weten dat als er een probleem is, ouders en school daar samen over kunnen praten en beiden het belang van het kind op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking met opdrachten voor thuis.

Lees het artikel uit Naar School (een special van Ouders van Nu) over respect op het schoolplein en in de klas
Top


Bericht van de OuderKlankbordGroep   17-09-2016

De Regenboog heeft een OuderKlankbordGroep (OKG). De OKG bestaat uit een aantal ouders en de directie van de Regenboog. De groep komt drie á vier keer per schooljaar bijeen en wisselt met elkaar van gedachten over de school, de ontwikkelingen en het beleid van de school. De OKG adviseert de directie, het team en de Medezeggenschapsraad. De ontwikkeling van de kinderen is hierbij het gezamenlijke belang. Sinds de start van de OKG zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Schoolreisjes ,Communicatieplan, Enquêtes onder de ouders en kinderen, Continurooster, Veiligheid bij kleuterplein, SWPBS

Welke ouders zitten in de Ouderklankbordgroep:
Jolanda Otter, Ellen Mastenbroek, Anita Brand ,Hillie Meesters , Astrid Ramaker en Esmeralda Dorgelo

Onderwerpen voor de OuderKlankbordGroep? Heeft u onderwerpen waarvan u vindt dat we deze in de vergadering moeten bespreken, geef dit dan aan bij één van de leden.
E-mailadres: klankbord@deregenboogdedemsvaart.nl
Top


Lege Toners en Inktcartrigdes   07-09-2016

U kunt op school uw lege toners en cartridges inleveren. De doos staat in het magazijn waar ook het kopieerapparaat staat. 
Top


Trakteren    07-09-2016

Als een leerling jarig is, mag hij/zij trakteren in de groep. Er worden alleen nog de kinderen uit de groep en de eigen groepsleerkracht getrakteerd.

Wij vragen u beleefd om op een gezonde snack te laten trakteren! Voor de leerkrachten hoeft niets anders meegenomen te worden. Er zijn tegenwoordig veel kinderen die iets niet mogen eten. Op school is een dieetlijst aanwezig. Dit wordt bijgehouden door een ouder van de ouderactiviteitencommissie. Wilt u hierover vooraf contact opnemen met de leerkracht. Dit voorkomt teleurstellingen!

In de pauze mag de jarige met twee groepsgenoten zich in de teamkamer door de leerkrachten laten feliciteren en zal hij/zij een grote verjaardagskaart met felicitaties ontvangen.  
Top


Kinderen en Echtscheiding voor kinderen van groep 4 t/m 8   07-09-2016

In september start ook een nieuwe groepstraining speciaal voor kinderen die de (echt)scheiding van hun ouders meemaken. "KIES kinderen in echtscheiding situaties" biedt deze kinderen ondersteuning in een lastige tijd vol vragen, ingewikkelde gevoelens en conflicten. In de bijlage van de Nieuwsboog van 3 september kunt u verdere informatie vinden over deze KIES spel- praatgroep, ook wordt hierin informatie gegeven over een kind kan worden aangemeld.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.

Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. De KIES spel- en praatgroep is er voor kinderen van de basisschool uit de groepen 4 t/m 8.

Wat doen ze? Praten over wat het kind lastig of moeilijk vindt – horen hoe anderen daarmee omgaan – oefenen hoe het kind iets kan vertellen – het zichzelf leren begrijpen – de scheiding proberen te begrijpen. Praten – spel – toneel- tekenenschrijven en allerlei andere leuke activiteiten. Het wordt kosteloos aangeboden door de Kern.

Wilt u meer informatie over de KIES spel- en praatgroep? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de KIESCoaches Annette Groothuis en Lisanne Foppen, medewerkers St. De Kern Maatschappelijke Dienstverlening te Hardenberg. Dit kunt u doen door te bellen met 0523-236050. Aanmelden kan via de leerkracht / intern begeleider  
Top


Sociale vaardigheidstrainingen 5 t/m 8    07-09-2016

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening maakt via deze Nieuwsbrief kenbaar dat er binnenkort weer Sociale Vaardigheidstrainingen van start gaan. Het streven is om in september begin oktober te zullen starten met kinderen uit de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. De trainingen worden in Hardenberg gestart. Denkt u dat uw kind wel wat stevigheid in het sociale contact kan gebruiken, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van u kind en vervolgens kan de leerkracht via de intern begeleider hem/haar aan melden voor de training. De trainingen zijn kosteloos. U kunt dit doen door te bellen met het regionaal nummer 0523-236050 met de vermelding dat het gaat om een aanmelding voor de Sociale Vaardigheidstraining.   
Top


Adresmutaties     07-09-2016

Afgelopen vrijdag zijn de leerlingenlijsten verstuurd. Mocht u een fout constateren in de adreslijst, wilt u deze dan doorgeven aan ons? Dit kan via de schoolmail of via ParnasSys. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Top


Omzien naar elkaar!   07-09-2016

Als er sprake is van langdurig ziekte,  ziekenhuis opname, etc. in de familie, dan graag een mailtje naar freddy_de_boer@hotmail.com.  De OAC kan er dan aandacht aan besteden. Dit in het kader van omzien naar elkaar.  
Top


PBS: waarden in de schoolruimtes   07-09-2016

Alle waarden in de schoolruimtes  
* We lopen rustig en aan de rechterkant op de trap.
* We hangen onze jas en tas aan de kapstok (of leggen de tas in de bak).
* We praten met onze maatjesstem.
* We luisteren naar volwassenen.
* We houden rekening met elkaar.
* We gaan op tijd naar de plek waar we zijn moeten. 
Top


Informatieavond    07-09-2016

Op dinsdag 13 september houden we onze jaarlijkse informatieavond.  Tijdens deze avond ontvangt u groepsspecifieke informatie van de leerkracht van uw kind. Voorgaande jaren waren deze avonden over een aantal dagen verspreid. Vanaf dit jaar worden er op één avond twee sessies gehouden. U kunt dus op één avond twee groepen bezoeken. De avond start om 19:30u, vanaf 19:15u is er koffie en thee. We streven ernaar om uiterlijk 21:15 u af te sluiten.

Hieronder volgt een overzicht van de  tijdstippen:  
Sessie 1 : 19:30 - 20:15
Sessie 2 : 20:25 – 21:10  

Op de informatieavonden zullen er in de klas folders liggen van tijdschriften waarop u zich kunt abonneren.   
Top


Inloopmoment   29-08-2016

Tijdens het inloopmoment krijgt u de gelegenheid om in de klas van uw kind te kijken en even kort kennis te maken met de leerkracht.
Top


Welkom op school   28-08-2016

Top


Gymnastiekrooster   28-08-2016

Groep 3 t/m 8 gymt in de Citadel. Hierbij het rooster voor dit schooljaar:
 
Maandag:
09.30 – 10.30 uur: Groep 8 (Jelmer)

Dinsdag:
08.30 – 9.30 uur: Groep 4 (Frida)
09.30 – 10.30 uur: Groep 7/8 (Leni)
0.45 – 11.45 uur: Groep 5 (Jeanet)

Donderdag:
08.30 – 09.30 uur: Groep: 3 (Anita)
9.30 – 10.30 uur: Groep 6 (Wendy)
0.45 – 11.45 uur: Groep 7 (Wendy)

De ouders van groep 3 en 4 brengen of halen hun kind bij sporthal De Citadel.

Let op: a.s. dinsdag zal groep 4 nog niet naar gymnastiek gaan i.v.m. de inloopochtend.

Juf Wendy verzorgt ook de gymles voor groep 7, juf Jeanine zal op dat moment in groep 6 lesgeven. De gymlessen in de groepen 6 en 7 worden i.v.m. een operatie aan het been van juf Wendy deze week anders ingevuld.
Top


Luizencontrole   28-08-2016

Woensdag 31 augustus houden we de eerste luizencontrole. Willen de ouders die vorig schooljaar gecontroleerd hebben woensdag 31 augustus ook weer controleren? Ook als er nieuwe ouders zijn die willen luizenpluizen kunnen dan meehelpen. De leerlingenlijsten kunnen gehaald worden in de directiekamer.
Top


Ouderhulp    28-08-2016

Bij de Nieuwsboog van 26 augustus is een formulier toegevoegd waarop u zich kunt aanmelden voor ouderhulp. Wij kunnen als schoolorganisatie niet zonder de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat ieder schooljaar zich weer veel ouders aanmelden om taken op school te verrichten. Omdat veel taken samen met andere ouders worden gedaan is het ook nog eens gezellig. Van harte bij u aanbevolen. Op deze lijst kunt u ook aangeven of u een keer voor een groep iets wilt vertellen over uw beroep of hobby. Dit past weer bij het thematisch werken, bij de wereldoriënterende vakken.
Top


Continurooster    28-08-2016

Per ingang van a.s. maandag starten we met het continurooster.
Hierbij de belangrijkste gegevens op een rijtje.

De schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 's morgens: 08.30 - 14.45 uur
De schooltijden op woensdag: ’s morgens: 08.30 - 12.15 uur.

Let op: De 1e bel gaat om 8.25 uur; de lessen beginnen om 8.30 uur.

Vrije middagen:
Alle groepen : woensdagmiddag
Groep 1 : maandagmiddag
Groep 1 t/m 4 : vrijdagmiddag

N.B. Mocht u uw kind komend school jaar toch tussen de middag thuis willen laten eten, dan is dit nog mogelijk(overgangsjaar). Er zijn tussen de middag geen verkeersbrigadiers meer aanwezig bij de Moerheimstraat.

De kosten:
Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven. U hoeft dus geen kaart meer te kopen. U moet wel zelf zorgen voor een gezonde lunch.
Top


Afscheid nemen    28-08-2016

Wij hebben als school besloten dat wij vanaf dit schooljaar om 8.30u gelijk starten in de kring. Als ouder kunt u bij de deur afscheid nemen van uw zoon of dochter en uw kind kan een plekje zoeken in de kring. Wel is er natuurlijk altijd tijd om dringende zaken direct door te geven aan de leerkracht; heeft u wat meer tijd nodig, dan verzoeken wij u om dit na schooltijd te doen. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij het graag.
Top


Tablet onderwijs   28-08-2016

Dit schooljaar starten we ook met de invoering van de tablet in groep 5 en 6. Elk kind krijgt een eigen 7” inch tablet(Snappet). Op de tablet worden o.m. verwerkingsopdrachten gemaakt van rekenen en taal. In de eerste schoolweek krijgen de kinderen instructie, hoe het apparaat moet worden gebruikt. Voor meer informatie: www.snappet.org
Top


Start van het schooljaar    28-08-2016

We willen u net als voorgaande jaren in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind, eens even de lesmethoden in te kijken en het nieuwe lokaal te bekijken. Dit zal plaatsvinden op dinsdagochtend 30 augustus van 8:30u tot 9:00u. U bent van harte welkom.
Top


Nieuw schooljaar    28-08-2016

De vakantie zit er weer op. Zes weken zomervakantie zijn weer snel voorbijgegaan. De leerkrachten zijn de afgelopen twee weken druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ook zijn de klassen weer in orde gemaakt. We hopen als team natuurlijk dat we een fijn schooljaar met elkaar, met de kinderen en u als ouders mogen hebben. De leerkrachten zijn goed uitgerust en hebben er weer zin in.

Dit schooljaar staan een aantal zaken op de agenda. We gaan verder met SWPBS ; de levelboxen (voor meer getalenteerde kinderen) gaan we structureler inzetten; invoering tablets in de groepen 5 en 6; invoering van een nieuw rapport en we gaan ons verdiepen in wetenschap en techniek onderwijs . Er staat dus genoeg op het programma.
Top